لینک های دسترسی

پاسخ کوریا با تهدید بمقابل تعزیرات ملل متحد


کوریای شمالی بروز شنبه تهدید کرد که در پاسخ به تعزیرات جدید شورای امنیت ملل متحد تولیدات اسلحۀ ذروی خود را افزایش دهد.

این بیانیۀ وزرات خارجۀ کوریای شمالی، که توسط وسایل نشراتی رسمی منتشر شد، همچنان هشدار میدهد که پیونگ یانگ بمقابل هرنوع اقدامی جهت بند کردن راۀ کشتی های آن کشور، با اقدام نظامی پاسخ خواهد داد.

بموجب این تزئید در تعزیرات، دول عضو ملل متحد صلاحیت دارند تا همۀ محموله هایی را که از کوریای شمالی بخارج و از خارج به کوریای شمالی برده میشود، جهت کشف مواد مربوط به پروگرام ذروی و راکت، تحت تفتیش قرار دهد. این تعزیرات همچنان صادرات اسلحه را از کوریای شمالی منع کرده و تعزیرات مالی را تشدید میکند.

شورای امنیت ۱۵ عضوی، بشمول روسیه و چین، متحدین کوریای شمالی، بروز جمعه باتفاق آرا رای دادند تا بخاطر پروگرام ذروی و آزمایشات راکت ماۀ گذشتۀ کوریای شمالی، تعزیرات شدیدتر را بران کشور کمونیسیتی وضع نمایند.

XS
SM
MD
LG