لینک های دسترسی

مرور استراتیژی توسط جنرال جدید ایالات متحده در افغانستان


قوماندان جدید قوای بین المللی در افغانستان میگوید در نظر دارد بمنظور تضمین تمرکز توجۀ عساکر بر محافظت مراکز نفوس در افغانستان بصورت فوری عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد.

ستنلی مکرستل، جنرال امریکائی اندکی بعد از بدست گرفتن قوماندۀ قوا به روزنامۀ واشنگتن پوست گفت مناطق پرنفوس مهمترین محلات برای محافظت در اثنای جنگ با شورشیان میباشد.

او گفت تعیین فوری اولویت ها ضروری است زیرا تعداد کافی عساکر وجود ندارد که همه چیز را در همه جا انجام دهند.

مکرستل همچنان به واشنگتن پوست گفت که عملیات نظامی امکانات ایجاد یک مقدار زیاد مخالفت را در افغانستان دارا میباشد.

این جنرال گفت فلهذا او بر استراتیژی ها در مناطقی چون درۀ کورنگل در شرق افغانستان که عساکر ایالات متحده برای سالها درانجا داخل جنگ بوده اند، نظر اندازی میکند.

مکرستل قوماندانی قوای ایالات متحده و ناتو را بروز دوشنبه در افغانستان بدست گرفت.

این جنرال چهار ستاره ای گفت مردم افغانستان نقطۀ مرکزی این ماموریت هستند. او گفت عساکر باید به مذهب و عنعنات مردم احترام نمایند زیرا پیروزی در جنگ در افغانستان به پشتیبانی مردم ملکی متکی میباشد.

اما جنرال مکرستل همچنان تاکید نمود که عساکر بین المللی بمقابل دشمنان شان ترسو و یا محجوب نخواهند بود.

مکرستل در حالی کنترول را بدست میگیرد که خشونت به پیشواز انتخابات ریاست جمهوری کشور ازدیاد یافته است.

این انتخابات مجوزۀ ماۀ آگست مطابق به ماۀ اسد دومین انتخابات ریاست جمهوری از وقت برانداختن گروۀ طالبان است که تعهد نموده با ازدیاد خشونت انتخابات را مختل سازد.

XS
SM
MD
LG