لینک های دسترسی

عکس العمل رهبران جهان در مقابل بیانیهٌ رهبر مذهبی ایران


اعضای کانگرس امریکا فیصله نامۀ را به تصویب رسانیدند که در آن سرکوبی مظاهره کننده گان ، و وضع قیودات بر مطبوعات و مفاهمات در ایران را محکوم میکند.

مجلس نماینده گان با ۴۰۵رای درمقابل یک به نفع این فیصله نامه رای داد ، که خشونت مداوم حکومت و ملیشا های طرفدار حکومت علیۀ مظاهر کننده گان را تقبیح می نماید.

این قطعنامه شدید ترین واکنش از جانب مقامات امریکایی متعاقب چند روز نشر بیانات بیشتر محتاطانه از جانب ادارۀ اوباما روی انتخابات مورد مناقشه میباشد.روز جمعه یک سخنگوی قصر سفید گفت که رئیس جمهور از این قطعنامه استقبال میکند.

قبلاًرهبران اتحادیهٌ اروپا در مورد پاسخ حکومت ایران در برابر تظاهرات چندین روزه بخاطر انتخاب مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، اظهار نگرانی جدی نمودند.

اتحادیهٌ اروپا به روز جمعه در یک بیانیهٌ مشترک از حکومت ایران تقاضانمودند تا به تمام شهروندان اجازه دهد که بصورت صلح آمیزاجتماع نموده و اظهار نظر نمایند.

گوردن برون صدراعظم انگلستان خشونت ها، وضع قیود بر مطبوعات را تقبیح نمود. وی گفت اکنون مربوط به مقامات رسمی ایران است تا به جهان نشان دهد که انتخابات منصفانه بود.

انگلا مرکل صدراعظم جرمنی بیانات روز جمعهُ رهبر مذهبی ایران را مایوس کننده خواند.

XS
SM
MD
LG