لینک های دسترسی

عیار کردن  مشی ایالات متحده برای مواد مخدر در افغانستان


ایالات متحده طریق مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان تغیر داده، مساعی گذشته را برای امحای محصولات کوکنار که پشتیبانی از شورشیان طالب را بیشتر ساخته بود، ناکام خواند.

ریچارد هالبروک، نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان بروز شنبه در یک جلسۀ وزرای خارجۀ گروۀ هشت کشور بزرگ صنعتی در شهر بندری تریست در شمال ایتالیا گفت مساعی جهت تخریب محصولات کوکنار صدها ملیون دالر را بیهوده بمصرف رسانیده است.

وزرای هشت کشور صنعتی ازین تغیر استقبال نمودند. انتونیو مریا کاستاAntonio Maria Costa ، رئیس ادارۀ مواد مخدر و جرایم ملل محد نیز ازان پشتیبانی نمود.

هالبروک تاکید کرد که ایالات متحده طالبان را دشمن میپندارد نه دهقانانی را که کوکنار کشت میکنند. او گفت ایالات متحده اکنون پول بیشتر را در قسمت کمک به کشت محصولات مشروع و انکشاف زراعت بمصرف خواهد رسانید.

قبلاً در جریان هفته هالبروک در محضر کانگرس گفت حکومت اوباما مساعی امحای محصولات کوکنار را کاهش میدهد.

افغانستان بیش از ۹۰٪ ذخیرۀ تریاک جهان را که عنصر عمدۀ تولید هیروئین است، تولید مینماید و یک قسمت زیاد منافع آن در قسمت تمویل شورشیان طالب بمصرف میرسد.

وزرای گروۀ هشت کشور صنعتی و نمایندگان چندین کشور جنوب آسیا همچنان از توجه انکشاف زراعت استقبال کردند. بعضی ها میگویند یافتن طرق جذب افغانستان به اقتصاد جهان در قسمت بمیان آمدن ثبات کمک خواهد کرد.

فرانکو فراتینی، وزیر خارجۀ ایتالیا گفت یک افغانستان باثبات بمصالح همه است.

بسیاری از مقامات همچنان میگویند انتخابات منصفانه نیز در قسمت جلوه دادن حکومت جدید منحیث یک حکومت مشروع، اهمیت حیاتی دارد.

رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجۀ افغانستان گفت نگرانی عمدۀ کشور محافظت افراد ملکی است. اما او همچنان هشدار داد که افغانستان کنترول بخش هایی از کشور بشمول ولایت ناآرام هلمند را از دست داده است.

وزرای کشورهای عمدۀ صنعتی همچنان از مساعی کشور پاکستان، همسایۀ افغانستان در قسمت امحای طالبان و ثبات بخشیدن بمنطقه ستایش کردند.

اگرچه چندین کشور منطقه درین کنفرانس اشتراک کردند، ایران دران شرکت ننمود. با آنهم انتونیو مریا کاستا، رئیس ادارۀ مواد مخدر و جرایم ملل متحد به آژانس خبرگزاری رویتر گفت ایران بهمکاری با جامعۀ بین المللی در قسمت ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر از افغانستان، متعهد است.

کاستا گفت تغیر در موقف ایران طی چند هفتۀ گذشته بمیان آمد.

XS
SM
MD
LG