لینک های دسترسی

رئیس جمهور هاندوراس میگوید قربانی یک کودتا شده است


عساکر، هوزی منویل زلایا، رئیس جمهور هاندرواس را بروز یکشنبه در روزی توقیف نموذه و به کوستاریکا فرستادند که قرار بود روی تعدیل قانون اساسی بمنظور اجازه دادن به او جهت کاندید شدن برای یک دور دیگر، همه پرسی ای دایر گردد.

آقای زلایا میگوید قربانی اختطاف و کودتا میباشد. آقای زلایا که در سان هوزی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت حکومت جانشین را برسمیت نخواهد شناخت و تعهد کرد که مدت باقی ماندۀ ریاست جمهوری خود را طی خواهد کرد.

مشاورین رئیس جمهور گفتند عساکر آقای زلایا را صبح روز یکشنبه از اقامت گاهش با خود بردند. بعضی از مقامات گفتند او را بیک پایگاۀ هوائی دران حومۀ تگوسی گلپا منتقل ساختند.

اندکی بعد از توقیف او احتجاج کنندگان این اقدام را کودتا خطاب کرده و بسوی قصر ریاست جمهوری در حرکت شدند. عساکر هاندوراس قصر ریاست جمهوری را محاصره کرده و دورازه های آنرا مسدود نمودند.

XS
SM
MD
LG