لینک های دسترسی

اعلامیه مشترک روسیه و ایالات متحده در مورد افغانستان


اعلامیه مشترک:

"ما در حالیکه در مورد منازعۀ دامنه دار در افغانستان و اهمیت تقویۀ مساعی بین المللی جهت کمک در راۀ ثبات بخشیدن به کشور و تعمیم عملیۀ دیموکراتیک و رشد اقتصادی درانجا ابراز نگرانی میکنیم، تعهد خود را به اهداف ما در جنگ مشترک علیۀ تهدید دهشت افگنی، افراطیون مسلح و قاچاق مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان یکبار دیگر تائید مینمائیم.

ما به انکشاف همکاری بمنظور تقویۀ قابلیت های حکومت افغانستان برای بدست آوردن اهداف اجتماعی و اقتصادی، برای بلند بردن سطح حیات و تضمین امنیت برای مردم آن کشور، ادامه خواهیم داد.

ما یکبار دیگر ارادۀ محکم خود را برای توسعۀ همکاری در داخل چهار چوب گروۀ عمل ضد دهشت افگنی روسیه و ایالات متحده تائید کرده و اراده داریم که از طرزالعمل انسجام کار عملی مشترک در همۀ وجوۀ مرتبط به مساعی ثبات بخشیدن به افغانستان استفاده مؤثر نمائیم.

ما آماده هستیم تا کمکی را که به جمهوریت اسلامی افغانستان در تقویه و انکشاف قابلیت های اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان و تربیۀ منسوبین ضد مواد مخدر فراهم میگردد، افزایش دهیم.

بهمین رابطه، ما به تطبیق بیشتر پروژۀ ضد دهشت افگنی تحت حمایت شورای روسیه و ناتو، با استفاده از مرکز بین المللی بین الاداراتدومودیدڤو و اشتراک در اجرای پروژه های مربوط به افغانستان سازمان امنیت و همکاری اروپا باساس فیصلۀ ۴/۰۷ که توسط وزرای خارجۀ کشورهای عضو سازمان در مادرید بتصویب رسید، مصمم هستیم.

ما اراده داریم که در تطبیق قطعنامۀ شماره ۱۳۸۶ شورای امنیت ملل متحد و سایر قطعنامه های ضمیمۀ آن از راه های ترانزیتی از قلمرو فدراسیون روسیه برای انتقال اموال و آلات مورد ضرورت قوای بین المللی که در افغانستان فعالیت میکنند، استفادۀ فعالانه نموده و از کمک و اشتراک سایر کشورها برای ثبات بخشیدن به افغانستان استقبال محکم مینمائیم.

ما باساس قطعنامۀ شماره ۱۸۱۷شورای امنیت ملل متحد، تقویۀ مبارزه علیۀ قاچاق مواد مخدر را در داخل و خارج افغانستان، بشمول مساعی از طریق انکشاف معیشت بدیل و بازداشت قاچاق بران مواد مخدر بشمول جلوگیری از ارسال مواد لازمۀ تولید مواد مخدر را مهم میپنداریم.

بمنظور تقویۀ قابلیت های حکومت افغانستان در جنگ علیۀ قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و سایر انواع جرایم و تهدیدها، بشمول آنهائی که از ماورای سرحدات میاید، تشویق و کمک مساعی کشور برای تطبیق میثاق ملل متحد علیۀ فساد اداری و میثاق ملل متحد علیۀ جرایم سازمان یافتۀ چندین کشوری را مهم تلقی میکنیم.

ایالات متحده و فدراسیون روسیه بمنظور کمک بیشتر به اهداف مشترک کشورهای مان در ساحات ضد دهشت افگنی، ضد جرایم و ضد مواد مخدر در افغانستان، فیصله کرده اند تا یک ابتکار دو جانبه را برای افزایش قابل ملاحظۀ استفاده از افزار استخبارات مالی و تطبیق قانون بمنظور متوقف ساختن جریان غیر قانونی منابع مالی با رابطه به قاچاق مواد مخدر در افغانستان، بشمول طالبان و جرایم سازمان داده شده، انکشاف بدهیم.

این ابتکار شامل یک عنصر عملیاتی جهت هدف قرار دادن قاچاق مواد مخدر و شبکۀ غیر قانونی میباشد که به آن کمک میکند.

ما تمایل خود را برای جستجوی موضوعات مربوط به همکاری روسیه و ایالات متحده در اعادۀ حمل و نقل، انرژی و زیربنای افغانستان ابراز میداریم.

ما معتقدیم که تضمین امنیت لازم برای انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شورای ولایتی که برای مردم باور کردنی و شفاف باشد و صحنۀ مهمی برای انکشاف کشور منحیث یک دولت دیموکراتیک خودکفا بوده و بقای نظام سیاسی آنرا تبارز دهد، مهم میباشد.

بهمین رابطه ما از ازدیاد کمک بین المللی برای انتخابات افغانستان استقبال کرده و خواستار کمک علاوگی برای افغانستان بعد از انتخابات میشویم.

ما طرفدار تقویۀ تقرب های منطقوی به موضوعات مربوط به ثبات و بازسازی افغانستان میباشیم که دران ملل متحد یک نقش عمدۀ انسجام دهنده را بازی کند.بهمین رابطه، هردو کشور در داخل شورای امنیت ملل متحد، مجمع عمومی ملل متحد و عملیۀ پیمان پاریس همکاری نزدیک خواهند کرد.

ما ملتفت اهمیت بخصوص کنفرانس خاص تاریخ ۲۷ ماۀ مارچ سال ۲۰۰۹ تحت سرپرستی سازمان همکاری شانگهای در ماسکو، کنفرانس بین المللی تاریخی ۳۱ مارچ سال ۲۰۰۹ هاگ و جلسات وزرای خارجۀ کشورهای موسوم به جی هشت در تریست بارابطه به افغانستان هستیم.

ما فکر میکنیم که تشدید و تقویۀ همکاری بین افغانستان و پاکستان در عقب زدن تهدید مشترک دهشت افگنی، افراطیت و قاچاق مواد مخدر ضررویست.

ما آماده هستیم تا در قسمت افزایش مؤثریت چنین همکاری ها، بشمول همکاری ها از طریق سازمان دهی ملاقات سران دول افغانستان و پاکستان تحت سرپرستی دو کشور ما، چنانیکه در یکترینبرگ و واشنگتن رخ داد، کمک کنیم.

ما به تطبیق تعزیراتی که قطعنامۀ شماره ۱۲۶۷ شورای امنیت ملل متحد علیۀ القاعده و طالبان وضع کرد، و تقویۀ تعزیرات موجوده بمنظور انزوای کسانی که به صلح و امنیت بین المللی تهدیدی را متوجه میسازند، متعهد هستیم.

ما از شرایطی که توسط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برای مساعی جذب مجدد تعیین شده پشتیبانی میکنیم.این شرایط شامل شناسائی قانون اساسی افغانستان، خلع سلاح و قطع هرنوع ارتباطات دهشت افگنی با القاعده و سایر سازمان های مرتبط به آن میباشد."

XS
SM
MD
LG