لینک های دسترسی

اجتماع اویغورهای مسلمان در مساجد شین جیانگ باوجود امر مسدود شدن مساجد


مقامات چینی در منطقۀ شین جیانگ بروز جمعه طی تازه ترین کوشش جهت جلوگیری از خشونت بیشتر بین اویغورها و چینی های هان هدایت دادند تا مساجد ارومچی مسدود گردد.

هدایت مسدود شدن این مساجد برای روز جمعه صادر گردیده بود ولی بعضی ازانها باز شد و صدها نماز گزار در خارج آن اجتماع نموده موجودیت قوای امنیتی را که در جاده ها بودند، نادیده گرفتند.

پولیس همچنان بروز جمعه احتجاجات مختصر اویغورها را در مسجد سفید درهم شکست.

مقامات هزاران عسکر را برای حفظ صلح در ارومچی در قبال قتل تقریباً ۱۵۶ نفر در خشونت، بمنطقه اعزام کردند. مقامات میگویند این خشونت ها وقتی آغاز یافت که اویغورها بروز یکشنبه بر چینی های فرقۀ هان حمله کردند.

مردم فرقۀ هان چین که با کارد، دنده و سایر اسلحه مسلح بودند دو روز بعدتر در جاده ها رفته و در صدد انتقام از اویغور ها شدند. حد اقل ۱۴۳۴ نفر توقیف گردیده اند.

XS
SM
MD
LG