لینک های دسترسی

بیان مشی اوباما در مورد افریقا طی بیانیه ای در گانا


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در محضر پارلمان گانا گفت که دیموکراسی، فرصت ها، صحت و حل وفصل منازعات کلید برای آیندۀ افریقا و جهان رو بانکشاف است.

براک اوباما، رئیس جمهور بروز شنبه در جریان بیانیه ای در محضر اعضای پارلمان و سایر شخصیت ها در اکرا مشی حکومتش را برای افریقا، بیان کرد. او به آنها گفت که مسؤلیت طرفین اساس مشارکت بین کشورهای شان و ایالات متحده است.

آقای اوباما همچنان گفت حکومتش ۶۳ ملیارد دالر را برای ابتکار صحت در افریقا، جهت مبارزه با ملاریا، فلج اطفال، سل و ایدز تعهد نموده است.

رئیس جمهور همچنان در مورد منازعات دران قاره الفاظ شدید استعمال کرده آنرا سنگ آسیاب، یعنی بار گرانی بر گردن افریقا خواند. او گفت مخالفت با کسی که بیک قبیلۀ دیگر یا مذهب دیگر مربوط است در قرن ۲۱ جایی ندارد.

او همچنان بحضار گفت سرنوشت افریقا بدست افریقائیان است.

XS
SM
MD
LG