لینک های دسترسی

قند ها گروپ اساسی و عمدهء مواد غذایی و منبع مهم انرژی


وجود انسان یک ماشین نهایت حساس و پیچیده میباشد که غرض اجرای وظایف روزمره، ساختن و نگهداشت اعضأ و انساج و تنظیم وظایف آنها به تعداد زیادی از عناصر غذایی نیاز دارد.

مواد مغذیِ را که انسان ها ازغذا دریافت مینمایند، در امعاء کوچک جذب و داخل سیستم دوران خون میگردد و از آن طریق به قسمت های عضویت انسان که به آنها ضرورت دارند منتقل میگردند.

بصورت مختصر وجود انسان متکی به هفت گروپ برجستهء مواد غذایی میباشد.

قند ها گروپ اساسی و عمدهء مواد غذایی و منبع مهم انرژی برای عضویت است که جهت فعالیت عضلات، و تنظیم سوخت و ساز پروتین و شحم یا چربی ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

شکل قابل جذب و مصرف قند ها گلوکوز میباشد که ذریعه حجرات جذب و از آن انرژی مورد ضرورت بدست میآید.

کاربوهایدریت ها یا قند ها نظر به سرعت هضم و جذب به دو شکل ساده و مختلط تقسیم شده اند، قند های مختلط بعد از هضم پارچه شده و از آن قند ساده حصول میگردد که این شکل اساسی صحی اخذ قند ها به حساب میرود.

قند های مختلط عموماً در غذا های حاوی نشایسته قابل دریافت میباشند مانند نان خشک، غله جات، حبوبات، میوه جات، کچالو، محصولات لبنی، نبات وغیره حالانکه قند ساده به صورت غیر صحی در غذا های کانسرو شده یا از قبل تهیه شده اضافه میشوند که به سرعت قابل جذب میباشند.

استفاده دوامدار از غذا های کانسرو شده باعث یک سلسله دگرگونی ها در وجود میگردد، مانند احساس عصبانیت و تشنج، بناً در علم طب استفاده از منابع صحی و طبیعی مواد غذایی ترجیح داده شده است.

XS
SM
MD
LG