لینک های دسترسی

عبور کشتی های جنگی اسرائیل از کانال سویز


دو کشتی جنگی اسرائیل از کانال سویز عبور نموده و بسوی بحیرۀ احمر رفته است که احتمال دارد یک نمایش قابلیت قدرت نظامی اسرائیل برای رسیدن به تیررس ایران باشد.

مقامات اسرائیلی و مقامات کانال سویز بشرط عدم افشای اسمای شان میگویند که این کشتی ها بروز سه شنبه از کانال سویز عبور نمود.

قبلاً در ماۀ جاری، یک تحت البحری اسرائیلی در یک مانور در بحیرۀ احمر اشتراک کرده و از طریق کانال سویز به بحیرۀ مدیترانه بازگشت.

حضور تحت البحری در بحیرۀ احمر و استفادۀ اسرائیل از کانال سویز منحیث نمایش قابلیت اسرائیل جهت قرار دادن سریع قوای نظامی بمناطقی که در تیررس ایران قرار دارد، تعبیر گردیده است.

اما آژانس خبرگزاری رویتر از قول مقامات بی نام وزارت دفاع اسرائیل گزارش داد که این سفر کشتی های جنگی بخشی از مساعی اسرائیل بمنظور متوقف ساختن قاچاق اسلحه به غزه میباشد.

XS
SM
MD
LG