لینک های دسترسی

اظهارات مامورین نظامی برتانیه در مورد جنگ افغانستان


قوماندان نظامی برتانیه میگوید بخاطر نگهداری مناطق تصفیه شده از طالبان در افغانستان نیاز به قوای بیشتر میباشد.

طی یک مصاحبه با رادیوی برتانوی، جنرال ریچارد دنت گفت اگرچه قوای طرفدار حکومت در هر ساحات عملیاتی موثر میباشند، ولی حتی هنوز هم نیاز به قوای بیشتر است.

او گفت تفاوت ندارد اگر آنها از امریکا، برتانیه و یا هم نیرو های افغان باشند.

طی ماه های اخیر بخاطر تامین امنیت قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه آگست در افغانستان، قوای خارجی تعهدات قوا را بیشتر ساخته اند.

در حدود ۹ هزار عسکر برتانوی در ولایت متشنج هلمند مستقر اند که سنگر مستحکم طالبان میباشد. آنها با چهار هزار عسکر قوای پیادۀ بحری امریکا عملیات مشترک را انجام میدهند.

کشته شدن متواتر قوای برتانوی در روز های اخیر تلفات نظامی آن کشور را در جنگ افغانستان نسبت به جنگ عراق بیشتر ساخته است.

تلفات در برتانیه باعث خشتم مردم گردیده که میگویند قوای برتانوی با لوازم کافی تجهیز نبوده که آنها در مقابل حملات طالبان بیشتر آسیب پذیر اند. این موضوع بیشتر باعث نارضایتی مردم برتانیه ازین جنگ گردید.

نظر پرسی های اخیر نشان میدهد که مردم در مورد سهم برتانیه درین جنگ متفرق اند.

جنرال دنت میگوید تلاش ها بخاطر تدارک لوازم جدید برای نیرو های برتانوی بسیار بطی بوده است.

XS
SM
MD
LG