لینک های دسترسی

هیلری کلنتن، وزیر خارجه امریکا امروز پنجشنبه عازم آسیا میگردد 


هیلری رادوم کلنتن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز پنجشنبه عازم آسیا میگردد.

موصوفهامید وار است در این مسافرت که شامل کشور هایهند و تایلندمیگردد، بتواندبا مذاکراتی که به گفته اش بطور بی سابقهشاملوسیعترین گفت و شنود ها میگردد، مصدر پیشرفت مشارکت بین ایالات متحده و هند گردد.

خاتم کلنتن در بیانیه ای بروز چهارشنبه گفت، مذاکرات اش با هند شامل مشی خارجی، صحی، معارف، اقتصاد، تغییر اقلیم و انرجی خواهد شد.

رابرت لیک، نطاقوزارت خارجه ایالات متحده، بروز چهار شنبه به خبرنگاران گفت، ایالات متحده امید وار است مشارکتستراتیژیک با هند راکه در ۲۰۰۵با عقد یک موافقه نامه اتمی آغاز شد، تحکیم بخشد و در ساحات خریداریتکنالوژی اتمیوطیارات جنگی از امریکا، دو کشور بتوانند بتوافقات تازه نایل گردند.

خانم کلنتن مسافرت اش را به هندفرداجمعهبا بازدید از شهر بندری ممبی هند و شرکت در مراسم یاد بود از بیش از ۱۶۰تن آغاز میکند کهدرحمله دهشت افگنی در ماه نوامبر گذشته کشته شدند.

خانم کلنتن بروز سه شنبه۲۱ جولائیواردتایلند خواهد شدتا با ابهیچست ویجاجیوا،صدر اعظم آن کشور،بر بهبود روابط ین ایالات متحده و تایلند ملاقات کند.

خانم کلنتنمسافرت اش را بهتایلندبا رهبری هیات امریکادر جلسات انجمنکشور هایجنوب شرق آسیایا « اسین »در « پوکیت»به انجام رسانیده وبه تاریخ ۲۲ جولای به واشنگتن بر خواهد گشت.

XS
SM
MD
LG