لینک های دسترسی

امید آمدن بهبود در وضع اقتصاد امریکا با یک خبر تازه کاهش یافت


امید آمدن بهبود در وضع اقتصاد امریکا با اخبار تازه در مورد بازار خرید و فروش خانه کاهش سافت.

معلومات تازه توسط شرکت ریلتی ترک هشدار میدهد که به حدود ۱.۵ میلیون مالک خانه گفته شده است خطر آن میرود که آنان خانه های خود را از دست بدهند.

با وجود تلاش حکومت در کمک مالکین خانه در قسمت پرداخت قسط خانه هایشان، به گفته شرکت ریلتی ترک از ۸۴ مالک خانه به حد اقل برای یک نفر اطلاع داده شده است که خانه خود را ممکن از دست بدهد.

شرکت ریلتی ترک میگوید تعداد امریکاییان که قادر به پرداخت قسط منازل شان نیستند در حال بلند رفتن است، زیرا آنها شغل و وظیفه نیستند.

ولی شمار امریکاییان که برای دریافت کمک دولتی در خواستی داده اند، از ماه جنوری تا به حال به پاینترین سطح رسیده است.

XS
SM
MD
LG