لینک های دسترسی

تغیر در اقلیم جهان  - اظهارات وزیر خارجۀ امریکا در هند


هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید او اطمیان دارد که ایالات متحده و هند اختلافات را روی کاهش گاز های گلخانه ئی دور از بین خواهند برد.

روز یک شنبه کلنتن بعد از ملاقات با جی-رام رامش، وزیر محیط زیست هند با خبرنگاران در دهلی جدید صحبت نمود.

او گفت ملاقات وی با رامش بسیار مثمر بود. او همچنان گفت اگرچه هر دو کشور در نظر ندارند چارچوب مبارزه با تغیرات اقلیمی را ایجاد نمایند، ولی روی موضوعات متعددی موافقه نموده اند که در گذشته تصور آن میرفت.

او درین مورد بیشتر صحبت نکرد.

هند و چین که دو کشور در حال رشد اند، به شکل متواتر کاهش را در دفع کاربن رد نموده گفته اند کشور های انکشاف یافته، مانند ایالات متحده باید کاهشات بیشتری را تعهد کنند.

بعد از ملاقات با کلنتن، رامش موقف دهلی جدید را دوباره واضح ساخت که هند به اهداف اجباری تعهد نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG