لینک های دسترسی

عدم اشتراک رئیس جمهور کرزی در مباحثۀ انتخاباتی


یک مباحثۀ تلویزیونی بین کاندیدان عمدۀ ریاست جمهوری افغانستان شام پنجشنبه بدون اشتراک رئیس جمهور حامد کرزی صورت گرفت که نخواست درین بحث اشتراک نماید.

قرار بود آقای کرزی، یکی از کاندیدان عمدۀ انتخابات 20 آگست، با دو رقیب عمدۀ خود، عبدالله عبدالله سابق وزیر خارجه، و اشرف غنی، سابق وزیر مالیه اشتراک نماید.

ولی روز چهارشنبه، دفتر مبارزاتی کرزی اعلام نمود که رئیس جمهور اشتراک نخواهد کرد، بخاطریکه وقت کافی برای آمادگی نبود و تنها دو تن از بین 41 کاندید ریاست جمهوری درین بحث دعوت شده بودند.

دفتر کرزی همچنان سازمان دهنده گان این مباحثه – که تلویزیون محلی طلوع بود – را تبعیض علیه رئیس جمهور متهم ساخته است.

منتقدین آقای کرزی میگویند رئیس جمهور بخاطری درین مباحثه اشتراک نکرد که او نمیتواند از هشت سال کارکرد های خود دفاع نماید.

XS
SM
MD
LG