لینک های دسترسی

فصل حشره های شب تاب یا 'شوبینک' در واشنگتن


فصل حشره های شب تاب یا به اصطلاح عام "شوبینک" در واشنگتن آغاز شده است. از سال های متمادی این حشره های پرنور شب های تاریک این وقت سال را روشنی و زیبائی میبخشد.

ساینس دانان میگویند : هرچند در فصل بهار بارندگی زیاد باشد ، تعداد شوبینک ها بیشتر و روشنی شان زیادتر میشود ، با پایان این فصل ، شوبینک ها نیز آخرین ایام زندگی خود را میگذرانند و از همینرو بالای علفزار ها پرواز نموده و در نقاط بلند درختان چشمک میزنند.

تقریباً ۲۰۰۰ نوع شبتاب ها یا شوبینک ها وجود دارد که از آن جمله ۲۰۰ نوع آن در ایالات متحده موجود است.

در جریان روز شوبینک ها روشنی نداشته و مانند سایر حشرات زیبای خویش را از دست میدهند ، اما در جریان شب تعاملات کیمیائی با عث تولید روشنی در بطن این حشرات میگردد.

روشنی که این حشره از خود تولید مینماید برابر به یک بر چهلم حصهء روشنی یک شمع است.

منظره را که این حشره ها در جریان شب به تصویر میکشند واقعاً زیبا و دیدنی است اما اگر بدانید که این شوبنیک ها با تولید روشی به همدیگر چه میگویند ، آنوقت است که دروازه های دنیای این حشرات برروی شما باز میشوند.

سارا لویس پروفیسور مطالعات شوبینک ها میگوید:

این نوع حشرات برای تکلم با همدیگر از رمز های مختلف با تولید روشنی استفاده مینمایند ، برای رد ، رضایت ، یکجا شدن ، غذاخوردن وغیره ، به اشکال مختلف چشمک زدن ها میپردازند.

سارا میگوید شما میتوانید صحبت آنها را تماشا نمائید.

ساینس دانان در سراسر کشور از کاهش این حشرات نگران هستند. آنها به این عقیده اند که بته های وحشی باعث از بین رفت این حشرات میگردد.

شهر واشنگتن برای همیش جای خوبی برای تماشای شوبینک هاست. تعداد این حشرات که گمان میرفت کاهش یافته باشد ، در سال جاری دوباره تزئید گردیده است.

و احتمالاً عامل تزئید در تعداد این حشرات باران هاست ، که باریدن باران موقعی خوبی برای تولید نسل در این حشرات بوده وهم برای تغذیه آنها موقع خوبی را مساعد میسازد.

در دهه های اخیر، ساینس دانان قادر به دریافت صورت تکلم بین این نوع حشرات گردیده اند ، اگر چه انواع این نوع حشرات به ۲۰۰۰ میرسد اما تمامی آنها برای تکلم با همدیگر از رمز های مشابه استفاده مینمایند.

اگر یک جنس مذکر بخواهد به جنس مؤنث قرابت نماید ، از رمزهای مختلف تولید روشنی یا چشمک زدن استفاده میکنند. بطور مثال: تعدادی با تولید روشنی آهسته ، بعضی با تولید روشنی دوبار در هر شش ثانیه و عدهء هم با تولید روشنی سه بار پی هم و گاهی دو بار با فاصله کوتاه ، میل قرابت خویش را ابراز میدارند.

جنس مؤنث که با او تکلم صورت گرفته است ، از روی همین تولید روشنی ، نوع جنس مذکر را تشخیص داده و بعداً در جواب از خود روشنی تولید میکند.

نوزادان شوبینک ها چندین سال را در زیر سطح زمین میگذارانند و بعد از آن برای مدت یک و یاهم دو هفته به پرواز میایند ، یگانه ماموریت آنها تولید نسل قبل از مردن است ، نظر به تحقیقات ، بیشتر از نصف تعداد جنس مذکر شوبینک ها قبل از تولید نسل از بین میروند.

XS
SM
MD
LG