لینک های دسترسی

روزنامۀ نیویارک تایمز در مورد نگرانی های مرتبط به تقلب در انتخابات افغانستان


کارلوتا گال، از کابل نوشته است کمتر از سه هفته قبل از برگزاری انتخابات، مشکلاتی چون افزایش ناامنی ها و امکان تقلب اعتماد انتخاباتی را مورد سوال قرار میدهد که رئیس جمهور براک اوباما آنرا مهمترین رویداد سال جاری در افغانستان خواند.

با حضور فعال طالبان در نصف کشور، تعداد زیاد افغان ها در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۲۰ آگست مشکوک اند.

طالبان با نشر بیانیۀ طی هفتۀ گذشته خواهان تحریم انتخابات شدند. این تهدید میتواند رای دهی را در اکثریت مناطق جنوبی مورد سوال قرار بدهد.

نیویارک تایمز از مامورین انتخاباتی نقل قول نموده که باوجود چالش های امنیتی و امکان باز نشدن ۶۰۰ مرکز رای دهی، انتخابات برگزار خواهد شد.

و تعداد زیاد افغان ها بدین باور اند که قدرت های خارجی سر نوشت آنها را تعین میکند.

نیویارک تایمز افزوده، مامورین غربی و افغان ها نگران اند که بخاطر ناقص بودن انتخابات، شاید مردم نتایج را رد نماید و پیامد های خطرناکی را ببار آورد.

روزنامه از ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده نقل قول نموده که او از تقلب در ثبت نام و مشکلات امنیتی در روز رای دهی ابراز نگرانی نموده است.

در هلمند، انتخابات تنها در مناطق مصون برگزار خواهد شد، بخاطریکه یک بر سوم قسمت ولسوالی های تحت ادارۀ طالبان درین انتخابات شرکت کرده نمیتواند. در ولایت پکتیکا، ۲۰ در صد مراکز رای دهی بخاطر نگرانی های امنیتی باز نخواهد شد.

همچنان، روزنامۀ واشنتگن پوست مینوسد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای مردم آن کشور فرصتی را مساعد میسازد تا سرنوشت خود و اطفال شانرا تعین نمایند.

اولیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از سال ها جنگ و ویرانی برگزار شد، ولی این بار مقامات افغان مسولیت داشته و با همکاری جامعۀ جهانی باید رهبر خود را تعین نمایند. مناظرات جدیی باید بین کاندیدان و مردم افغانستان صورت گیرد.

سفیر ایالات متحد چندین سوالی را در مطلب واشنگتن پوست مطرح ساخته است. رئیس جمهور آینده چگونه میتواند پولیس و اردوی قوی را ایجاد کرده میتواند تا نه تنها مورد قبول مردم قرار گیرد، بلکه امنیت را نیز تامین کرده بتواند.

آیا دارای آن کشور با حسابدهی کامل برای سرمایه گزاری و انکشاف استفاده شده میتواند؟ نسل جوان را چگونه میتوان تعلیم و تربیه داد که برای انکشاف افغانستان مسلکی شدن آنها حیاتی است؟

بخاطر تشویق برگشت دوبارۀ آنانیکه در دهشت افگنی بین المللی دخیل بوده و قانون اساسی افغانستان را نادیده میگیرند، چه پالیسی های ساخته خواهد شد؟ طرز حکومتداری کاندیدان چگونه میباشد؟

بخاطر ایجاد صلح، تامین عدالت و انکشاف اقتصادی، رئیس جمهور آینده با جامعۀ جهانی چه برنامه های دارد؟

کرلاین کول، لاس انجلس تایمز مطلبی را در مورد فعالیت های جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان جدید قوای ائتلاف در افغانستان مطلبی را نشر نموده که فشرده آن تقدیم میشود.

منحیث قوماندان قوای ائتلاف در افغانستان، او چندین روز هفته را بخاطر دیدن از قرارگاه ها وملاقات با مامورین محلی سپری میکند که اکثریت آنها شکایت دارند.

لاس انجلس تایمز از ملاقات مککرستل با محمد عمر، والی ولایت قندوز نقل قول نمود که او میگوید بخاطر پاسخ سریع علیه حملات دشمن آنها نیاز به هلیکوپتر دارند.

آقای عمر میگوید مشکل عمدۀ آنها دریای قندوز است هر دو جانب آن را اداره کرده نمیتوانند. او میگوید آنها به عساکر پیشتر پولیس نیاز دارند. ولی تعداد عسکر پولیس، به اساس تعداد ولسوالی ها تخصیص داده میشود نه به اساس نفوس ولسوالی ها.

لاس انجلس تایمز از مکالمۀ این دو مامور چنین نوشته است. زمانیکه مککرستل از محمد عمر در مورد طالبان پرسید، او گفت رهبران آنها در ولایت قندوز از هلمند بوده و متباقی آنها از پاکستان.

خانواده های آنها در اینجا زندگی نمیکند و به همین دلیل ادارۀ آنها نیز مشکل است. تا زمانیکه سرحد با پاکستان باز باشد، مشکل ادامه خواهد یافت.

مککرستل به جواب او گفت که از وضع قندوز نگران بوده و با رئیس جمهور کرزی نیز درین مورد صحبت نموده است. قوای ائتلاف باید طرز همکاری با قوای نظامی افغانستان را تغیر بدهد.

XS
SM
MD
LG