لینک های دسترسی

تظاهرات مجدد مظاهره کنند گان درآغاز دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران دور دورم ریاست جمهوری خود را روز چهارشبنه در حالی آغاز نمود که صد ها تن از حامیان حزب مخالف به جاده ها سرازیر شده علیه کامیابی دوبارۀ او مظاهره نمودند.

آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در تهران در مراسم رسمی با اعضای پارلمان ایران حلف وفاداری یاد نمود.

غیابت های قابل ملاحظۀ دیده میشد، بشمول اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق آن کشور، میر حسین موسوی، کاندید اصلاح طلب شکست خوردۀ انتخابات نیز درین مراسم اشتراک نکرده بود.

آقای احمدی نژاد انتخاب دوبارۀ خود را کامیابی غیر مترقبۀ حماسی برای مردم ایران و حکومت اسلامی خواند.

رسانه های دولتی ایران گزارش میدهد هزاران تن از نیرو های امنیتی در نزدیک پارلمان آن کشور اعزام شده بودند تا از تجمع مظاهره چیان را پراگنده سازند.

شاهدان عینی میگویند پولیس چندین تن مظاهره کننده را در مرکز توقیف نموده و بخاطر پراگنده ساختن مظاهرات از گاز اشک آور استفاده نمود.

و گزارش رسانه های ایرانی میرساند که مقامات یک همکار آقای مسوی را دستگیر نموده است. میر حمید حسن زاده، که مسولیت صفحۀ انترنتی مبارزات انتخاباتی موسوی را داشت، در اواخر روز سه شنبه دستیگر شد.

XS
SM
MD
LG