لینک های دسترسی

خانم بیت الله مسعود، رهبر طالبان پاکستانی، 'کشته شد'


مقامات پاکستانی میگویند یکی از خانمان بیت الله مسعود رهبر طالبان، در یک حملۀ هوایی مظنون ایالات متحده در خانۀ پدرش به قتل رسیده است.

حداقل یک تن دیگر به اثر این حملۀ صبح روز چهارشنبه در منطقۀ قبائلی وزیرستان جنوبی کشته شده است.

اقارب مسعود میگویند چهار طفل درین حمله زخمی شده، ولی خسر مسعود جان به سلامت برده است.

یک خویشاوند و همکار مسعود به شبکه های خبری گفت که رهبر طالبان حین وقوع حمله در آن منزل حضور نداشت. ولی مامورین پاکستانی محل بودوباش او را در جریان حمله تائید نکرده اند.

این تقریباً ناممکن است تا جزئیات حملات را در وزیرستان جنوبی که یک منطقهء کوهستانی، دوافتاده و فاقد قانون میباشد، تائید نمود.

حملۀ روز چهارشنبه سلسلۀ از حملات هوای مظنون ایالات متحده در هفته های اخیر است که هدف آن مسعود میباشد.

قوای نظامی پاکستان قبل از عملیات نظامی جهت قتل مسعود، تندروان را در وزیرستان جنوبی مورد حمله قرار میدهند.

او به طرح بمگزاری های متعدد در پاکستان متهم بوده و به شکل گستردۀ عقیده میرود که متحد کلیدی القاعده باشد.

در یک انکشاف دیگر، مقامات پاکستان ۲۰۰ تن را در ارتباط به یورش روز شنبه بر عیسوی مذهبان تحت تحقیقات قرار داده اند که باعث کشته شدن هشت تن در ایالت پنجاب گردید.

رنا سنا الله، وزیر عدلیۀ ایالتی بروز سه شنبه گفت مامورین گروه ممنوعۀ سپاه صحابه پاکستان و لشکر جهنگوی مرتبط با القاعده را به دستور خشونت در گجره متهم ساخته است.

XS
SM
MD
LG