لینک های دسترسی

واشنگتن پست: هشدار تازه طالبان در ارتباط با انتخابات


مزید بر بم گذاریهای انتحاری و دیگر حملات مشهود ، طالبان در نظر دارند رای دهندگان را از حوزه های انتخاباتی بدور نگهدارند.

واشنگتن پوست از قول جنرال مک کریستل به ادامه مینگارد: گزارشهای دست داشته حاکی از آن است، اشخاصی که انگشتان شان بخاطر رأی دادن با رنگ ِ خاص نشانی میگردد، انگشتان این اشخاص از طرف طالبان قطع خواهد شد.

جنرال مک کریستل میگوید آنها میخواهند بدین وسیله انتخابات را مختل سازند. در انتخابات گذشته طالبان توجۀ زیادی بدان نکرده بودند. جنرال مکریستل میگوید: اما این بار بنظر من بخاطر قبولئ بیشتر افغان ها از حکومت، طالبان در اندیشه بودهو نگران اند.

واشنگتن پوست همچنان از قول دو مأمور پاکستانی مینویسد:

از آوان ِحملۀ راکت ایالات متحده بروز چهار شنبه که مأمورین ایالات متحده و پاکستانی میگویند معتقد اند باعث مرگ بیت الله مسعود گردید، جنگجویان طالب در ناحیۀ سرحدئ وزیرستان جنوبی برای دو روز پیهم جلسه نمودند.

آنها بروز شنبه در مذاکرات برای تعین زعامت نو، ضمن اجتماع شان در ناحیه (سره روغه)، در بین دو رهبر بالقوه برای جانشینئ بیت الله مسعود جر و بحث و تیر اندازی صورت گرفت که در آن ولی الرحمن مسعود و حکیم الله مسعود، بجان هم افتادند.

XS
SM
MD
LG