لینک های دسترسی

پیتر برگن کارشناس در امور افغانستان: کرزی قوی ترین کاندید


پیتر برگن کارشناس امریکایی در امور افغانستان طی مصاحبه ای با مسوولین بخش افغانستان صدای امریکا گفت: رئیس جمهور کرزی قویترین کاندید بوده و بهترین فرصت ها را برای برنده شدن در انتخابات دارد.

وی میافزاید: شهرت عبدالله عبدالله در افغانستان افزایش یافته است، خصوصاً در قسمت های شمالی کشور.

پیتر برگن کارشناس امریکایی در امور افغانستان میگوید: عبدالله عبدالله یکی از کاندیدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مناطق شمالی آن کشور شهرت زیادی بدست آورده است، اما در عین حال رئیس جمهور حامد کرزی هنوز هم یگانه کاندید قوی با فرصت های زیادی برای برنده شدن میباشد.

زمانیکه از وی در مورد واکنش عبدالله عبدالله در صورت باختن اش در انتخابات پرسش گردید، آقای برگن گفت: او یک شخص خشونت زاء نیست و ولو که وی از نتایج انتخابات نا راضی هم باشد، به هیچ گونه خشونتی متوسل نمیگردد.

او اظافه نمود: در صورتیکه حامیان وی نتایج انتخابات را قبول نداشته باشند، حس هوا خواهی آنان ممکن به خشونت گراید.

آقای برگن در مورد نقش کشور های همسایه در انتخابات افغانستان گفت: تا آنجاییکه وی میداند دو کشور نزدیک همسایه یعنی پاکستان وایران مداخله نداشته و چنین به نظر میرسد که آنان پالیسی "منتظر باش و ببین" را اتخاذ نموده اند.

او گفت: این انتخابات شفاف بوده و در آن واقعاً یک رقابت شدید میان حامد کرزی و عبدالله عبدالله مشهود است، وی اظافه نمود ایالات متحده امریکا و سایر قدرت های بزرگ جهان یک موقف نهایت بی طرفانه و طبعی را در خصوص این انتخابات اختیار نموده اند.

کارشناس خاص در امور افغانستان در پاسخ به سوال دیگری گفت: زمانیکه اتخاذ اقدام علیه طالبان پاکستانی به میان آمد، که این امر به بهبود اوضاع در افغانستان نیز کمک نمود، کشور پاکستان همکاری جدی در این راستا به خرچ داد.

او گفت: طالبان پاکستانی تعداد زیاد بم گذاران انتحاری را به افغانستان اعزام مینمودند، او اظافه مینماید که هرگاه طالبان در پاکستان با شکست مواجه شوند پس در افغانستان نیز حملات کمتر بم گذاری انتحاری صورت میگیرد.

اما او گفت: پاکستان تا هنوز اقداماتی را تحت نام مبارزه با طالبان افغانی در ایالت بلوچستان و سایر مناطق مرزی انجام نداده است.

آقای برگن در پاسخ به سوال دیگری گفت: بر اساس ارزیابی های اخیر، برای اولین بار پشتیبانی مردم پاکستان از بم گذاری های انتحاری به صفر تقرب نموده است و طرفداری عمومی از طالبان در آن کشور بصورت قابل توجهی کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG