لینک های دسترسی

روز نهائی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان


کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان بروز دوشنبه، روز نهائی مبارزات انتخاباتی، قبل از رای گیری روز پنجشنبه، را بسر رسانیدند.

در پایتخت، داکتر عبدالله، رقیب عمدۀ حامد کرزی در محضر هزاران تن از پشتیبانانش در ستودیوم ریاست ملی المپیک بیانیه ایراد نمود.

سایر کاندیدها در چندین شهر در سراسر کشور اجتماعاتی را برپا کرده بودند.

در حالیکه حامد کرزی از مدتی باینطرف سبقت داشته ولی در هفته های اخیر تفاوت آرا کمتر شده است. واضح نیست که آیا کدام کاندیدی بیش از ۵۰٪ آرا را بدست خواهد آورد یانه تا از دور دوم جلوگیری گردد.

در یک انکشاف جنجال برانگیز، آقای کرزی از جانب عبدالرشید دوستم، جنگ سالار جنجال برانگیز ازبک را که از ترکیه افغانستان مراجعت کرد، تقویه گردید.

دوستم از سال گذشته باینطرف که حکومت او را از نظر بند آزاد کرد، در خارج کشور بود. دوستم قبل از تبعید توسط کرزی بحیث لوی درستیز قوای مسلح تعیین شده بود.

کارمندان گروه های مدافع حقوق بشر او و قوایش را متهم کرده اند که تا ۲۰۰۰ زندانی طالب را در اوائل جنگ افغانستان بقتل رسانیده است. او هر نوع تخلف را تکذیب کرده است.

مقامات ایالات متحده و ملل متحد در مورد نقشی که او در افغانستان و انتخابات فعلی شاید بازی نماید، ابراز نگرانی شدید کرده اند.

در حالیکه صرف سه روز به انتخابات باقی مانده، حکومت افغانستان تعهد کرده که همۀ منابع موجود امنیتی را جهت حفاظت رای دهندگان و مبارزه با نگرانی در مورد عدم اشتراک تعداد زیاد رای دهندگان بسیج کند. اما مقامات اذعان میکنند که نمیتوانند امنیت کامل را تضمین نمایند.

جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع یک آتش بس یک جانبه را برای روز انتخابات اعلام نموده گفت قوای افغانی صرف بحال دفاعی قرار خواهند داشت تا از خشونت جلوگیری نمایند.

در عین زمان، قوای ناتو در افغانستان بروز دوشنبه گفت که یک نفر امریکائی ملکی که در شرق افغانستان برای قوای نظامی کار میکرد در یک حملۀ شورشیان کشته شده است. این بیانیه تفصیل بیشتر ارائه نکرد.

XS
SM
MD
LG