لینک های دسترسی

تجدید تقاضای حقوق بشر در مورد کشتار دسته جمعی سال ۲۰۰۱ 'توسط دوستم'


دوکتوران حقوق بشر، در عکس العمل در مقابل برگشت جنرال دوستم، جنگ سالار افغان از ترکیه به افغانستان، تقاضای هفت ساله شان مبنی بر تحقیقات کامل در مورد کشتار دسته جمعی طالبان نموده اند، تجدید نمودند.

ادعا بر این است که حدود ۲۰۰۰ طالب که در ماه نومبر سال ۲۰۰۱ به قوای افغان و امریکا تسلیم شدند، به قتل رسیده و در دشت لیلی دفن گردیدند.

جنرال عبدالرشید دوستم که گفته می شود قسماً مسؤل این قتل ها میباشد، و کوشیده است این مسله را پنهان نماید، به کابل برگشته است تا از حامد کرزی در انتخابات بیستم آگست پشتیبانی نماید.

گزارش شده است که حامد کرزی در بدل کسب پشتیبانی دوستم در انتخابات، یکی از کرسی های حکومتی را برایش وعده داده است.

فرانک دانه هیو، رئیس دوکتوران حقوق بشر میگوید: "صلح واقعی و طویل المدت زمانی در افغانستان ایجاد می گردد که قانون در کشور حاکمیت حاصل نماید و به فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران خاتمه داده شود."

وی می گوید، اجازه دادن به دوستم که در وظایف دولتی ایفای وظیفه نماید، قبل از اینکه یک تحقیقات کامل در مورد قتل دسته جمعی سال ۲۰۰۱ طالبان صورت گیرد، تا معلوم شود که به کدام اندازه دوستم در این مساله دخیل است، برای مردم به این مفهوم است که جنگ سالاران مثل دوستم، بخاطر جنایات شان نه تنها محاکمه نمی شوند، بلکه مورد عفو نیز قرار می گیرند.

داکتر دانه هیو میافزاید، "جنرال دوستم در آن زمان اعتراف نمود که این افراد، تحت قوماندانی وی، خود را به قوای خاص و اتحاد شمال تسلیم نمودند. دوکتران حقوق بشر از هفت سال به اینسو که این قبر های دسته جمعی کشف شد، تقاضا نموده اند که باید آن ساحه را تحت کنترول قرار دهند و از شاهدان عینی محافظت بعمل آید، و افغانستان با جامعه بین المللی بصورت مشترک در تحقیقات این موضوع دست بکار شوند، و دریابند که چرا جنرال دوستم و حکومت جورج بش رئیس جمهور سابق امریکا، مانع این تحقیقات گردیدند."

دوکتوران طرفدار حقوق بشر از ادارهٌ رئیس جمهور اوباما می خواهند که در برابر این عمل اقدامات جدی نماید. جنرال دوستم نه تنها متهم به اجرای این جنایات جنگی است، بلکه مسؤل دست بازی و از بین بردن شواهد نیز میباشد.

روزنامهٌ (مک لچی) بتاریخ یازدهم دسمبر سال ۲۰۰۸ گزارش داد که به اساس گفتهٌ شاهدان عینی، جنرال دوستم و قوماندانانش تمام استخوان های کشته شده گان را در دریا انداختند.

و به اساس اسناد حکومت که توسط دوکتوران حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ بر ملا گردید، شاهدان عینی این جرایم، مورد شکنجه قرار گرفتند، کشته شدند، و یا هم ناپدید گردیدند.

XS
SM
MD
LG