لینک های دسترسی

روزنامه واشنگتن پوست: بحران اقتصادی و جستجوی تازه برای یافتن طلا


روزنامه واشنگتن پوست مینویسد: در حاشیه دریای ستانینسلاس در پنجه جنوبی که در ۴۰ مایلی پارک ملی یوسیمیتی در ایالت کالیفورنیا قرار دارد، جنب و جوش تازۀ به ملاحظه میرسد.

در یک گوشه (ری) باشنده ایالت ڤرمانت را می بینید که به کمک یک مرد ریش داریکه خانه اش را بانک دوباره تصاحب نموده است، افزار معدنی را بداخل آب دریا انتقال میدهند. در ۱۵ متری (ری) یک راننده ترک بیکار را می بینید که در حال جستجو در دریا است.

اینها همه طلا جویان عصر حاضر هستند که بیکاری و بحران اقتصادی آنان را به معادن دوره های سال ۱۸۴۹ که سال هجوم طلا نامیده شده است، کشانیده است.

روزنامه واشنگتن پوست مینویسد ۴۵ جوینده طلا مبلغ اندکی را برای خیمه زدن در ساحه معدن (لاست دچمن) میپردازند. در این ساحه تعداد جویندگان طلا در سال ۱۹۳۲ که اقتصادی امریکا شدیدا در رکود قرار داشت، بیشتر از دهه ۱۸۵۰ بود.

قبلاً در این ساحه فقط متقاعدین و یا کسانیکه "شوقی" طلا جستجو میکردند، اجازه اقامت و خیمه زدن را برای شش ماه داشتند ولی با رکود اقتصاد در سالهای اخیر و قیم بلند طلا، تعداد بیکارانی که در جستجویی طلا به ساحه آمده اند، بمراتب افزایش یافته است.

بسیاری از این افراد بین ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دالر را مصرف نموده اند تا وسایل جستجو را خریده و دنبال طلا بگردند، گر چه همه میگویند که هیچ کس تا بحال مصارف خود را نکشیده اند. ولی امید ها چنان زیاد است که تعدادی هنوز هم از این جستجو دست بردار نشده اند.

در پائین دریا (دی وایان و نیک شیپرد) با نامیدی سی روز است که در کنار پرچم میشیگان، در حال جستجویی سطح دریا هستند.

آنان با دیدن فلم های مستند از خانواده هایکه در کنار این دریا طلا یافته اند، به کالیفورنیا آمده اند. (نیک) میگوید در یک تصویر شخصی را نشان میدادند که در کاسه اش حداقل به ارزش ۱۵ هزار دالر طلا وجود داشت که میگفت ضرف دو روز آنرا پیدا کرده است.

ولی تا به حال این امیدواری ها نتیجه بخش نبوده است. آنان میگویند قبلاً امکان داشت تا یک اونس طلا را در روز پیدا کنید ولی حال حتی پیدا کردن یک اونس طلا در ماه امکان کمی دارد.

XS
SM
MD
LG