لینک های دسترسی

تسخیر یک شهرک صومالیا بکمک عساکر ایتیوپیائی


شاهدان عینی میگویند عساکر صومالی به پشتیبانی عساکر ایتیوپیائی در مرکز صومالیه علیۀ شورشیان پیشروی کرده اند.

آنها میگویند عساکر صومالیه و ایتیوپیا بروز شنبه بشهر «بلد وین» داخل شده و شورشیان اسلامیست را مجبور ساختند، عقب نشینی کنند.

شاهدان عینی همچنان میگویند بعضی از ایتیوپیائی ها در شهر، که نزدیک سرحد ایتیوپیا واقع است، اخذ موقع کرده اند.

بعضی دیگر از شاهدان میگویند که عساکر حکومت صومالیه یک عده را توقیف کرده اند.

شورشیان، که بخشی از گروۀ الشباب هستند برای برانداختن حکومت صومالیه که از طرف ملل متحد و ایالات متحده حمایت میشود، میجنگند.

جنگ بین قوای تحت الحمایۀ حکومت و شورشیان اسلامیست برای چندین هفته جریان داشت ولی شورشیان یک تقاضای شیخ شریف شیخ احمد را برای متارکه برای ماۀ مبارک رمضان، رد کرده اند.

ایالات متحده بیم دارد که اگر گروۀ الشباب پیروز شود، ممکن است صومالیه پناه گاهی برای دهشت افگنان گردد.

XS
SM
MD
LG