لینک های دسترسی

تصویر غم انگیز آینده و پایان جهان


نمایندگانی که در سومین کنفرانس جهانی اقلیم در ژنیڤ اشتراک دارند یک تصویر غم انگیز آینده و پایان جهان را ارائه نمودند.این تصویر درصورتی جامۀ حقیقت خواهد پوشید که کشور های جهان تدابیر قوی وعاجلی درمورد توقف تغیرات اقلیم را رویدست نگیرند.

بان کیمون منشی عمومی موسسۀ ملل متحد با این هشدار که اگر اقلیم جهان ثابت ساخته نشود زمین با مصیبت محیطی ،اجتماعی و سیاسی مواجه خواهد شد، یک کنفرانس دو روزۀ بسویۀ عالی را دایر کرده است.

در خارج مرکزانعقاد کنفرانس یک زوج سویسی با پوشیدن البسۀ متداول محل، توسط شیپور آهنگهای غم انگیز کوهپایه های آلپ را میسرایند. آنها به نمایندگانی که به آن محل مواصلت میکنند توسط موسیقی غم انگیزهشدار میدهند که یخچالهای طبیعی عظیم سویزرلند در حال ذوب شدن است واین محل محبوب تفریحی سکی در خطر قرار دارد.

قطب شمال نسبت بهر نقطۀ دیگر زمین در حال گرم شدن است و شاید تا سال ۲۰۳۰ کاملاً عاری از یخ شود.

بان کیمون منشی عمومی موسسۀ ملل متحد از یک سفر به قطب شمال باز گشته و میگوید او شاهد یک واقعیت غم انگیزتغیرات اقلیم بچشم سر بوده است .

" گفته میشود که قطب شمال میزان الحرارۀ ماست، قناری یی در معدن ذغال. اما قطب شمال مهمتر از اینهاست. تغیردر قطب شمال تغیرات وضع جوی جهان را سرعت میبخشد".

منشی عمومی موسسۀ ملل متحدبه نمانیدگاندرا ین کنفرانس گفت وقت برای قطع تصاعد گاز های گلخانه یی یا مضر از دست میرود. فقط سه ماه ازجمع شدن حکومات در کوپنهاگن باقی مانده که آن موافقتنامۀ تغیر وضع جوی بدست بیاید که جانشین پروتوکول سال ۱۹۹۷ کیوتو روی تصاعد گاز های مضره خواهد شد.

او گفت افزایش ذوب شدنیخ از کاسۀ یخ گرین لند سطح بحر را بلند برده وجریان باد های خلیج را که اروپا را گرم نگهمیدارد دگر گون میسازد. او هشدارداد که جهان بسوی یک پرتگاه بی پایان روان است.

"ما صرف محیط زیست را تغیر نمیدهیم. تغیرات اقلیم شکل موقعیت کشورها را تغیر میدهد.ما این تغیر را در منابع مختلط قطب شمال در حالی مبینیم که مسیر های شمالغرب و شمالشرق باز میشوند. ما این تغیر را در افزایش مهاجرت ها از زمینهای خشک مشاهده میکنیم که ماوای دو ملیارد انسان است. وما آنرا در بلند رفتن سطح بحر میبینم".

منشی عمومی موسسۀ ملل متحدتصریح نمود که علمای سانیس سالهاست که به ملزم به ایجادخوف و ترس بوده اند. اماعاملین اصلی ترس آنهایی اند که میگویند کشور ها نمی توانند اقدامی درمورد اقلیم را تحمل کنند. بخاطریکه اینکار رشد اقتصادی را بعقب نگهمیدارد.

او حرف منتقدین را دروغ خوانده گفت تغیر اقلیم باعث گستردگی مصیبت اقتصادی خواهد شد. و سرمایه گذاری روی تعین اهداف جلوگیری ازتصاعد گاز های گلخانه حالا نسبت بهآینده ارزانترخواهد بود.او تغیری را تقاضا کرد که انتقال بسوی تکنالوژیهای سبز وصاف خواند.

XS
SM
MD
LG