لینک های دسترسی

حمایت برتانیه از پالیسی برای افغانستان


گوردن بروان صدراعظم برتانیه از مشی آنکشور در افغانستان بطور راسخی دفاع کرد گفت قوای آنکشور تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که قوای نظامی افغانستان بتنهایی از کشور شان دفاع کرده بتواند.

سونیا پیس خبر نگارصْدای امریکا از لندن گزارش میدهد که تبصره های صدراعظم برتانیهبخاطری بود که تلفات در بین عساکر برتانوی روبه افزایش بوده ونا رضایتی در برتانیه در بارۀ جنگ افغانستان روز افزون میباشد.

گوردن بروان صدراعظم برتانیه میگوید ماموریت نظامی برتانیه در افغانستان در مبارزه با دهشت افگنی و حفظ برتانیه ومتحدین آن مصؤون از حملات دهشت افگنی درآینده، قاطع باقی خواهد ماند. وی که در انستیتوت بین المللی برای مطالعات ستراتیژیک در لندن صحبت میکردگفت برتانیه نمی توانداز افغانستان را تنها بگذارد.

صدراعظم برتانیه گفت عساکر برتانوی برای فعلاً در افغانستان باقی خواهند ماند، اما درمورد تربیه قوای نظامی وپولیس افغانستان تعهد نموده تاکید نمود کهباید در آینده مسئولیت امنیت کشور شانرا بدوش گیرند.

" ما وقتی موفق خواهیم شد که عساکر ما بخاطری بکشورشان بر گردند که افغانهای کار آنها را خود شان انجام بدهند".

برتاینه بیش از ۹ هزار عسکر در افغانستان دارد که در حدود یک بر سهحصۀ آنها در عملیاتضد دهشت افگنی در ولایت هلمند شامل اند.و درهمین ولایت هلمند است که تعداد زیاد عساکرخارجی تقریباً همه روزه اکثراً توسط بم های تعبیه شده در کنار جاده کشته میشوند.

افزایش تلفات عساکر، در برتانیه باعث نا راحتی مردم شده و انتقادات روز افزونی رادر مورد نحوۀرسیدگی به جنگ تحریک کرده است .

روزپنجشنبه مشاور بابانیس ورتوزیر دفاع برتانیه دراعتراض روی جنگ افغانستان از عهده اش استعفی نمود.ایرکجویس میگوید، او فکر نمیکند که قبول کردن مردم برتانیه روی این اصل دوام یابدکه جنگ علیۀ دهشت افگنی را بحیث توجیهی برای کشته شدن عساکر برتانوی در افغانستان قبول کنند،

صدراعظم برتانیه اذعان داشت که قیمت این جنگ گران است اما علاوه نمود ،وقتی او باخانواده هایی عساکریکه کشته ویا زخمی شده اند ملاقات کردهاو ازخود نمی پرسد که آیا حکومت کار درستی را انجام میدهد.

"وهر وقتی که من از خود این سوالاترا میپرسم ،جواب من مثبت است ، ما اقدام درستی کرده ایم اقدامی که همبرای مصئونیت کشورما و هم برای پیشرفت امنیت در جهان ضروریست".

آقای براون گفت این گفتۀ برتانیه در سال ۲۰۰۱ درست بود که برای سقوط طالبان ومتحدین القاعدۀ آن باید جنگ کرد. او اذعان داشت که وضع فعلی در افغانستان با تهدیداتی که از جانبتندروان در داخل افغانستان و همچنان آنسوی سرحد از کوههای پاکستانصادر میشود، بسیار جدی است .

اما تاکید کرده یک افغانستان مصؤون برای مصؤونیت برتانیه حیاتیست . اما باوجود این استدلال ها، نظرپرسی های عامه،کاهش حمایت درمورد این جنگ راهم در برتاینه وهم در ایالات متحده نشان میدهد .

XS
SM
MD
LG