لینک های دسترسی

بزرگداشت روز کارگر در ایالات متحده


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طی یک بیانیه رادیویی به بزرگداشت از روز کارگر، از بهبود وضع اقتصادی امریکا و ایجاد فرصت های بیشتر شغلی طی ماه های اخیر سخن گفت.

رئیس جمهور اوباما خطاب به مردم امریکا میگوید در حالیکه ما در اخیر همین هفته که مصادف با روز کارگر است، در کنار فامیل های خویش به سر میبریم، اکثریت مان در مورد وضعیت کار در امریکا نیز فکر خواهیم کرد.

آقای اوباما گفت: روز گذشته ما گزارشی را در یافت نمودیم که نشان دهنده کاهش دراماتیک از دست دادن وظایف در امریکا، در مقایسه با چند ماه قبل میباشد. در اوایل هفته جاری ما مشاهده کردیم که صنعت و تولیدات طی 18 ماه گذشته صعود یافته است، بسیاری از بانک هایی که در هنگام بحران مالی قرضه گرفته بودند، اکنون قروض خویش را با سود بانکی آن به مالیه دهنده گان دو باره میپردازند. که این جدید ترین علایم برگشت اقتصاد به سوی یک حالت با ثبات بوده و نشانه راحتی برای کسانی که طی دو سال گذشته وظایف شان را از دست داده اند.

از همین روست که تمرکز ما بر ترمیم و بهبود وضعیت اقتصادی نهایت مهم میباشد.

همین اکنون ده ها هزار پروژه رفاه اقتصادی در سراسر امریکا در حال کار است، تا سرک ها، پل ها، بنادر و کانال های آبی، اعمار مکاتب، و انکشاف دستیابی به اشکال جدید انرژی، را برای مردم امریکا تامین نماید.

ما امریکایی ها را در زمانیکه امریکا به کارگر نیاز دارد، به کار گماشته ایم، و اکثریت آنان به طور خاص در سکتور های خصوصی کار میکنند.

هرچندی که ما گام های استواری را در راستای ایجاد فرصت های شغلی برداشته ایم، این هم نهایت مهم است تا اطمینان هر مرد یا زن کارگر را در مورد اینکه یک آینده امن دارند، به شمول حقوق تقاعد، جلب داریم.

این بحران نه تنها اینکه باعث بیکاری گردیده است بلکه باعث کاهش ذخیره و پس انداز نیز گردیده است.

کاهش قیمت خانه ها به عنوان کاهش یگانه سرمایه گذاری بزرگی است که هر خانواده داشته است.

کاهش فرصت های شغلی باعث کاهش پرداخت پس انداز تقاعدی گردید که خود یک منبع مهم پس انداز به حساب میرود، که در اثر آن مردم امریکا طی دو سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد دالر را تنها در پس انداز های تقاعدی از دست داده اند.

او میگوید من از بسیاری ها شنیدم که گفتند از دادن حقوق تقاعد سر باز بزنیم، و از تعداد زیاد سالمندان متقاعد شنیدم که نگران پرداخت تعرفه های شان بودند.

حقیقت این است که حتی قبل از شروع این بحران مالی اندازه پس انداز صفر مطلق بود.

ما باید اقتصاد امریکا را دو باره احیا کنیم،

و قوی تر از آنچه که بود آنرا بسازیم، و باید مشوق هایی را برای افزایش پس انداز ها در این برنامه بگنجانیم، برای خانه، برای درس و تحصیل، برای تقاعد وغیره

از همین روست که ما روش های ساده پس انداز را به خانواده ها نشان میدهیم.

اول اینکه ما تجارت های کوچک را قادر به آن میسازیم که، تجارت های بزرگ از آن طریق بهره میگیرند، چنانچه به کارمندان و یا افراد اجازه داده میشود تا حساب شخصی تقاعدی خویش را باز کند، هرچند این روش اندکی برای افراد خرچ برمیدارد، اما آنان را قادر به پس انداز میسازد.

دوم اینکه ما برای مردم راه های ذخیره، باز پرداخت مالیات شان را سهل میسازیم، بطور مثال هر گاه امروز شما حساب تقاعد داشته باشید، میتوانید که پول باز پرداخت مالیات تانرا مستقیماً به حساب تقاعد خویش جمع نمایید. که با این روش ما میتوانیم برای کسانیکه شامل برنامه تقاعد نمیگردند، پول پس انداز داشته باشیم.

سوم اینکه ما برای کارمندان دولت این چانس را داده ایم تا پول مرخصی های تفریحی و رخصتی های مریضی خویش را در حساب تقاعد خویش جمع نمایند.

و چهارم اینکه وزارت خزانه و اداره خدمات اسهام داخلی این قوانین را در چوکات رهنمود ها و صفحات انترنتی برای آموزش مردم انکشاف داده اند، تا کسانیرا وظایف دایمی ندارند و یا هم کسانی که تحت برنامه تقاعد شامل نیستند از مزایا و مفاد پس انداز مطلع سازد. قوانین باید تحریرشده باشد تا مردم را به پابندی به آن تشویق نماید.

ما همچنان در این خصوص از طریق کانگرس نیز کار میکنیم، به عنوان جزء از بودجه خویش من پیشنهاد کرده ام تا هر امریکایی از طریق مرجع کاری خویش به یک حساب پس انداز تقاعدی دسترسی داشته باشند

این یک شرایط دشوار برای کشور ماست، اما من مطمئن استم که ما همهء این چالش ها یی را که با آن مواجه استیم پشت سر خواهیم گذاشت، و چیز بهتری خواهیم ساخت.

XS
SM
MD
LG