لینک های دسترسی

نگرانی انستیتوت ملی دیموکراتیک امریکا در بارۀ انتخابات افغانستان


انستیتوت ملی دیموکراتیک ایالات متحده نگرانی عمیق خود را درمورد معیار بلند شکایات تقلب ابراز داشته که به مقامات مسئول انتخابات افغانستان اقامه شده است .

اعتبار انتخابات افغانستان حالا عمدتاً بر تحقیقات واقعی این شکایات توسط کمیسیون سمع شکایات منوط ومربوط میباشد. انستیتوت ملی دیموکراتیک ایالات متحده طی بیانیۀ ابراز داشته تا زمانی که مدارک واضح و متقاعد کننده تقلب که توسط کمیسیون سمیع شکایات پیدا شده مورد بحث وتحقیق قرار نگیرد امکان تصمیم گیری درمورد ارادۀ مردم افغانستان موجود نیست .

انستیتوت ملی دموکراتیک ایالاتمتحده میگوید که آن انستیتوت به نظارت از عملیۀ شمارش و شکایات دوام خواهد داد. عملیۀ هیات انتخاب هنوز تکمیل نشده و ضروریست که جامعۀ بین المللی با نظارت از هر مرحله دوام دهد.

انستیتوت ملی دموکراتیک ایالات متحده یک ماموریت نظارت ازانتخابات ریاست جمهوری بیستم آگست افغانستان و شورا های ولایتی رابراه انداخت. این انستیتوت بیش از ۱۰۰ ناظر بین المللی و افغان را در ۱۹ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان بسیج نمود تا ازهر بخش عملیۀ انتخابات نظارت کنند، بشمول مبارازت انتخاباتی ، رای دهی در روز انتخابات و دورۀ بعد از انتخابات . این گروه متشکل از ۱۱ کشور و شش قاره بشمول مقامات حکومتی سابق وفعلی ، احزاب سیاسی و مامورین انتخابات ، کارمندان قضایی، نمایندگان سازمانهای حقوق بشر و دیموکراسی و علماو دانشمندان بود.

انستیتوت ملی دیموکراتیک در بیانیۀ منتشرۀ خود همچنان تصریح داشته که تنها نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مد نظر نیست . بلکه نگرانی هایی درمورد ۳۴ شورای ولایتی و نهاد های حکومتی که بمردم نزدیک اند مد نظر میباشد. مشروعیت انتخابات همچنان برای اعتبار نهاد ها وموسسات اداری افغانستان حیاتی وضروریست.

یکی از مشکلات جدی یی که مشخص شده، ارقام بلند وغیر معمول آرا بود. تفسیر وتحلیل انستیتوت ملی دیموکراتیک امریکااز نتایج انتخابات، رویداد های قابل نگرانی در یک تعداد ولایات بشمول، نورستان، پکتیکا. هلمند و بادغیس را مشخص نموده که در آنجا یک تعداد زیاد مراکزرای دهی هریک بیش از ۶۰۰ رای را گزارش داده است که صد فیصد آرا برای هر مرکز بود. این ولایات در بین ولایتی قرار دارند که آنقدر مصؤن نسیتند. از چنین حالات غیر عادی و سایر بی نظمی ها ژورنالیستها،ناظرین محلی و بین المللی پرده برداشته اند.

انستیوت ملی دیموکراتیک مجموع ۲۸۴۲ شکایت دریافت داشته که ۷۲۶ آن جدی و یا در درجه اول ارزیابی شده است . با اعلام اینکه مدارک واضح تقلب در یک تعداد مراکز رای دهی صورت گرفته ،

کمیتۀ سمع شکایات افغانستان بروز هشتم سپتمبر به کمیتۀ مستقل انتخابات افغانستان دستور داد که یک بازرسی وشمارش مجدد آرای مراکز رای دهی را درسراسر کشور براه بیاندازد که مجموع مساوی و یا بیشتر از ۶۰۰ رای داشته ویاهر کاندید ریاست جمهوری ۹۵ فیصد آرای موجه و مجموعی دریافت داشته باشد با در نظرداشت انیکه بیش از ۱۰۰ رای در هر مرکز بصندوق ها انداخته شده است .

انستیتوت ملی دیموکراتیک ایالاتمتحده در اخیر تصریح میدارد که افغانها باید مطمئن باشند که نتایج انتخابات ارادۀ مردم را منعکس خواهد ساخت و این امر برای اعتیار هرحکومتی که از آرای مردم بمیان خواهد آمد، ضروریست .

XS
SM
MD
LG