لینک های دسترسی

نگرانی برتانیه در بارۀ اتهامات تقلب در انتخابات افغانستان


وزیر خارجۀ برتانیه میگویددر بارۀ اتهامتقلبدر انتخاباتکهبعد از انتخابات ریاست جمهوریدر افغانستان در ماه گذشتهشایع شده نگرانی جدی دارد . دیوید ملیبند میگویدتحقیقات جامع و دقیقلازمی است.

حتی قبل از انتخابات ، جنگ افغانستان در برتانیه غیر محبوب بود. حالا با ادعا هایتقلبات وسیع در رای دهی ، حکومت برتانیهبایدتوجیه نماید کهچرا افراد داخل خدمت برتانیهبرایآنچه با انتخابات دموکراتیک فاصلۀ بسیار زیاددارد جان میدهند.

دیوید ملیبندوزیر خارجۀ برتانیه در مصاحبۀ با بی بی سی گفتنمیتواندرای دهی راآزاد و منصفانه بخواند: "وقتیموضوع انتخابات مطرح است ما جزء هیچگونه تحقیقات سطحی نخواهیم بود. روی همین دلیل است کهملل متحدکمیسیون سمع شکایات انتخابات را تاسیس کرد. به همین دلیل است که این کمیسویننتایج هشتاد و سهمرکز رای دهی رارد کرده استلذا البتهما نگرانی هایدرزمینۀادعای های جدیتقلب داریم".

با وصف ماهیت انتخابات که در حالت خشونتها بر گزار شده است ، ملیبندگفتوی احساس میکندکه هنوز هم ممکن استنتایج نهائیبدست آید کهمردم افغانستان بتوانندبه آن اطمینان داشته باشند.

"برای منکه بهانه کنم مردم نترسیده بودند ، تعداد قابل ملاحظۀ برایرای دادناز منازل شان بیرون نشدندزیراترسیده بودند ، بلکه معادل آن ملیونها نفر رای دادند.و لازم است مااطمینان حاصلکنیمکه شجاعت شانرا نشان دادند . شجاعتی که قوای ما نشان دادواقعاً سزاوار ارادۀ بدست آوردن نتایج واقعی است"

حامد کرزیکه در نتایج کنونیپیشقدم استپنجاه و چهار فیصد آرا را بدست آوردولیاگرتقلب در رای دهی یک عاملعمده باشدفیصدی آراءمعنائی نخواهدداشت.

دیوید ملیبند دو فرضیۀ ممکن رادر رایشماری اخیرمشاهده میکند:

"اگر رئیسجمهور کرزی حلف وفاداری یاد کنداو بایدرئیسجمهور باشد آنگاه مسؤلیت بزرگیبدوش او خواهد بودکه با تمامطیف سیاسیافغانستان ارتباط بگیرد. ولی واضحاًاگر او پنجاه فیصد رای را در دور اولبدست نیاورد دور دوم انتخابات لازمی است"

ملیبند وزیر خارجۀ برتانیهمیگویدبرایبرتانیه حکومت جدید در کابلبایدبا اعتبارباشد ونظرروشنیاز آیندۀ افغانستاندر رابطه با امنیت،توانائی آن برایحصول آشتی سیاسی و توانائیبرای تقویۀ اقتصادی کشور داشته باشد.

XS
SM
MD
LG