لینک های دسترسی

له تایمز: آیا افغانستان هنوز هم ارزش دارد؟


سایت خبری ( له تایمز) در شمارهدیروزی مطلبی را تحت عنوان، آیا افغانستان هنوز هم ارزش دارد، چنین می نویسد.

هشت سال قبل القاعده در حملاتی که در افغانستان نسجام داده شده بود، اضافه تر از سه هزار نفر را در خاک امریکا تلف ساخت.حکومت طالبان رهبران القاعده را به افغانستان پناه داده بودند. یک ماه بعدتر امریکا حملهٌ متقابل نمود که اکنون این جنگ به طولانی ترین جنگ امریکا پس از جنگ ویتنام مبدل گردیده است.

بدون شک جنگی است که همه به آن موافق نیست، بودجهٌ کافی برایش اختصاص داده نشده، و از قوای نظامی کافی برخوردار نیست، ولی تلفات زیاد داده است.رئیس جمهور اوباما بار بار گفته است که حکومت بش جنگ انتخابی را که حمله بر عراق بود بر جنگ ضروری که از بین بردن القاعده بود ترجیع داد. ولی استراتیژی رئیس جمهور اوبامااین است که پاکستان دیگر جای مصؤن برای القاعده نباشد، و القاعده نتواند دوباره به افغانستان برگردد.

از اینرو ۲۱ هزار عسکر اضافی را به افغانستان فرستاد که اکنون مجموعاً ۶۸ هزار عسکر امریکائی و ۳۸ هزار عسکر قوای ناتو در افغانستان موجود است، ولی چنین معلوم میشود که به اساس ارزیابی های اخیر شاید جنرال مکرستل تقاضای ۴۵ هزار عسکر اضافی را نماید.

اما این صفحه، اکنون در امریکا و خارج امریکا مورد شک و تردید روز افزون قرار گرفته است، البته نه بخاطر اینکه که خاطرات حملات یازدهم سپتمبر و بیم حملات دیگر، کم رنگ شده میرود ، و نه بخاطری که القاعده بحیث دشمن امریکا و امریکائیان باقی مانده است، بلکه بخاطر طولانی شدن جنگ، این سوالات ایجاد می گردد که آیا جنگ افغانستان ضروری است و یا اینکه امریکا و متحدینش این هدف و استراتیژی را دارند که افغانستان را با داشتن یک حکومت قانونی، با ثبات سازد.

XS
SM
MD
LG