لینک های دسترسی

نظربایوف بحیث رهبر دایمی قزاقستان پیشنهاد گردید


یک شخصیت عمدۀ حزب حاکم قزاقستان پیشنهاد نموده که قوانین کشور تغیر داده شود تا به نور سلطان نظربایوف، رئیس جمهور اجازه بدهد رهبر عمری کشور گردد.

معاون حزب حاکم «نور اوتن» این تبصره را بروز دوشنبه بعمل آورد.

مردم قزاقستان رئیس جمهور شان را بوسیلۀ رای گیری مستقیم انتخاب میکنند.آقای نظربایوف برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ انتخاب شد، انتخابات آینده در سال ۲۰۱۲ دایر خواهد شد.

در ماۀ می سال ۲۰۰۷، تعدیلات در قانون اساسی دورۀ خدمت رئیس جمهور را بدو دورۀ مسلسل محدود ساخت، ولی این محدودیت بعد از ختم دورۀ خدمت نظربایف مرعی الاجرا میشود.این تعدیل او را یگانه کسی میسازد که واجد شرایط کاندید شدن همیشه است.

سال گذشته، یک سازمان مقیم ایالات متحده که آزادی را در سراسر جهان نظارت میکند گفت منابع سرشار نفت و گاز به دیموکراسی در قزاقستان صدمه زده است.

XS
SM
MD
LG