لینک های دسترسی

کلنتن: ایرن بزودی مواجه به تصمیم جدی خواهد شد


هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده در جریان خطابۀ روز جمعه اش روی پالیسی، از تصمیم جدید ادارۀ اوباما در ارتباط به سیستم دفاع راکت در اروپا دفاع کرده گفت امریکا این پروگرام را یکسو نمیگذارد بلکه آنرا بیشتر در مقابل تهدیداتی عیار میسازد که واقعاً از جانب ایران متصور است.

وزیر خارجۀ امریکا گفت ایران بزودیبه اتخاذ تصمیمی مواجه خواهد شدکه آیا آماده است با نگرانی های بین المللی درمورد نیات ذروی اش معامله کند ؟

هلری کلنتن وزیر خارجۀ امریکا از فرصتی در انستیوت بروکنیز واشنگتنبرای شرح اجندای ادارۀ اوباما در مجمع عمومی جدیدموسسه ملل متحد که هفتۀ آینده آغاز خواهد شد، استفاده کرد.

اما وی از این فرصت‌ برای جواب به انتقاد از تصمیم روز پنجشنبه رئیس جمهور اوباما استفاده کرد که هدف آن صرف نظر از پلانهایی مبنی برنصب یک سیستم راکتهای دور برد امریکایی در پولند و جمهوری چک بود که در عوض آن یک سیستم طبقه بندی شدۀمنطقوی را تعبیه خواهد کرد که هدف آن مقابله با راکتهای برد متوسطی ایست که ایران فعلاً آنرا دارد.

گفته میشود که اعلام ناگهانی ختم پروژۀ ادارۀ بش ،متحدین اروپایی امریکا را ناراحت ساخته و انتقادات شدیدمحافظه کاران امریکایی را بر انگیخته که میگویند ادارۀ اوباما در برابر اعتراضات روسیه در مورد این پروگرام تسلیم شده است.

خانم کلنتن گفت پلان جدید، که درآغاز، بطور فاحشی برراکت های کشاف مستقر در بحر اتکا خواهد داشت، به معنی تعبیۀ یک سیستم فوق العاده موثر دفاعی خواهد بود که بگفتۀ وزیرخارجه سالها قبل یک روش ثابت نشده و قیمت توسط ادارۀ بش بود.

هلری کلنتن این تعهد ایالات متحده و ناتو را به حکومات وارسا وپراگ تکرار وتاکید کرد که مخالفت روسیه در حسابات وتصمیم رئیس جمهور اوباما نقشی نداشت.

"این تصمیم بخاطر روسیه نبوداین تصیمی بخاطر ایران و تهدیدی بود که پروگرام راکت بلستیک ا یران متوجه ساخته بود. و ما معتقدیمکه بخاطر این موقف ما در موقفبسیار قویتری قرار خواهیم داشت تا با آن تهدید مقابله کنیم وبا مقابله به آن، با استفاده ازتکنالوژی یی به پیش خواهیم رفت که با معیار بلند اطمینانی که ما به آن متعهد هستیمبتوانیم واقعاً آن ماموریت را دهیم".

کلنتن هفتۀ آینده در حاشیۀ مجمع عمومی موسسۀ ملل متحد با هم طقاران سایر اعضای دایمی شورای امنیت و جرمنی قبل از جلسۀ فوق العاده مهم و تصمیم گیرندۀ اول اکتوبرملاقات خواهد کرد که بین دپلوماتهای کشور های که بنام پی پنججمع یک مسمی اند و سعید جلیلی رئیس هیات مذاکره کنندگان ذروی ایرانی دایر خواهد شد.

او بار دیگر گفت که وقتبرای ایران مبنی بر رفع نگرانی های که پروگرام ذروی مربوط به سلاح آن کشور موجود است، از دست میرود.که در غیر آن با تعزیرات مزید و انزوای بیشتر مواجه خواهد شد. خانم کلنتن گفت سرکوبی نا راضیان داخلی توسط حکومت ایران تنها شک وتردید ها را درمورد نیات ایرانافزایش میدهد.

از ماه جون بدین سو ما شاهد فعالیتهای حکومتایران مبنی بر بازداشتهای با انگیزۀ سیاسی ، محاکمات نمایشی و سرکوبی آزادی بیان بوده ایم . حکومت ایران در صدد یک ایجاد احساس عدالت در جهان است اماخود سر راه عدالتی قراردارد که در جستجوی آنست .اما ما کم از کم آماده ارتباط با ایرانباقی مانده ایمنه بحیث پایانآن بلکه بحیث راه های مورد بحث قراردادن نگرانی های رو به افزایش که ما و شرکای بین المللی ما در مورد اعمال ایران بخصوص روی مسالۀ ذروی دارد.

وزیرخارجۀ امریکا گفت عدم انتشار و خلع سلاح با هدف تدریجی از بین بردن سلاح ذروی بطور کلی اولویتهایی کلیدی امریکا و ملل متحد بوده و توسطپلانهای بی سابقۀ رئیس جمهور اوباما تاکید خواهد شد که هفتۀ آینده ریاست یک جلسۀ خاصشورای امنیت را روی همین موضوُع عهده دار خواهد بود.

او همچنان به امنیت غذایی و قدرت بخشیدن به زنان و جلوگیری از خشونت علیۀ زنان بحیث اهداف کلیدی امریکا در داخل ملل متحد اشاره کرد. در حالیکه ایالات متحده در سالهای اخیر یک روشمشکوک را بسوی ملل متحد اتخاذ کرده بود،کلنتن گفت ما نمی توانیم در قرن بیست ویک، این موسسه را نادیده گرفته وازآن دوری اختیار نموده خود را بخطر مواجه سازیم.

XS
SM
MD
LG