لینک های دسترسی

Breaking News

وضع عساکر خورد سال در جهان


نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در امور اطفال و جنگ های مسلح میگوید، سال گذشته برای اطفال در مناطق پر آشوب یک سال نهایت مدهشی بوده است.

این نماینده طی یک گزارش که به شورای حقوق بشر ملل متحد تسلیم شده است، وضع عساکر خورد سال و سایر کودکان در یک تعداد از مناطق پر آشوب در جهان را روشن ساخته است.

ملل متحد با اشره مثبت تخمین میکند که تعداد عساکر خورد سال در جهان به مقایسه ۳۰۰ هزار یکه ۵ قبل بود، به ۲۵۰ هزار نفر تنقیص یافته است.

داریکا کواسوامی، نماینده خاص ملل متحد میگوید در جریان سال گذشته یک تعداد زیاد عساکر خورد سال توسط قوای آزادی بخش ملی در بروندی آزاد شدند، و اطفالی زیادی هم در جمهوری افریقای مرکزی و در فلپین بنابر دخالت فعال ملل متحد در مورد آزاد گریدند.

ولی بصورت عموم او میگوید انکشافات منفی سنگینتر از انکشافات مثبت است.

کومورا سومی وضع عساکر خورد سال را بطور خاص در جنگ های جاری در غزه، سری لانکا، پاکستان، جمهوری دیموکراتیک کانگو، عراق و افغانستان روشن میسازد.

او میگوید عساکر خورد سال و سایر کودکان بیشتر قربانی این جنگ ها بوده و از حقوق شان تخطی های زیادی صورت گرفته است. اکثر آنان در داخل کشور های خود بیجا شده اند.

او میگوید وضع کودکان در توقیف گاه ها در سری لانکا موجب نگرانی واقعی شده است.

برای آنها باید آزادی گردش داده شده و آنها باید بتوانند با خانواده های خود یکجا گردند. و برای آنها باید کمک های بشری داده شود. همچنان برای عساکر سابق خورد سال باید کمک شود، و عوض اینکه در توقیفگاه توقیف باشند، بصورت فوری با خانواده هایشان یکجا ساخته شوند.

نماینده خاص ملل متحد در گزارش اش برای شورای حقوق بشر به تخطی های مدهشی علیه کودکان در غزه اشاره کرده و بیان میکند که زبان از بیان رنج آنها عاجز است. او میگوید جنگ بین حکومت و گروه جنگجوی هوتو در جمهوری دیموکراتیک کانگو باعث گردیده است تا یک تعداد زیاد کودکان کشته و یا معیوب گردند.

او همچنان علاوه میکند که اکثر کودکان در مناطق سرحدی شمال غرب پاکستان اجبارا در جمع تندروان شامل گردیده و قرار ادعا تربیه میشوند تا مخبر، جنگجو و یا بم گزار انتحاری گردند.

کومارا سوامی میگوید او همچنان در مورد تغییر در طبیعت جنگ نهایت نگران است - مخصوصا در قسمت جنگ بین دهشت افگنان و عملیات های ضد دهشت افگنی.

از یک طرف از کودکان منحیث بم گزاران انتحاری و جنگجویان استفاده میشود، از سوی دیگر مکاتب دخترانه مورد حمله قرار میگیرند. ولی ما در موقیعتی قرار داریم که یک تعداد زیاد کودکان در جریان فعالیت های ضد دهشت افگنی دستگیر و توقیف میشوند. و این موجب نگرانی زیاد میباشد. مچنان در مورد تخریبات جانبی که عموما کودکان قربانی اش هستند، نگران هستیم.

کوماراسوامی میگوید این برای جامعه بین المللی نهایت مهم است تا کسانی را از حقوق اطفال تخطی میکنند، مسول بشمارند. او میگوید کسانیکه به این جنایت دست میزنند باید مجازات گردند.

XS
SM
MD
LG