لینک های دسترسی

مقید ساختن رهبر گروۀ متهم بحملات دهشت افگنی مومبای توسط پاکستان


پولیس پاکستان حرکت رهبر یک گروۀ تندرو اسلامیست را مقید ساخته که بطرح حملات سال گذشته بر مومبای متهم است.

پولیس بروز دوشنبه گفت که حافظ محمد سعید، مؤسس گروۀ تندرو لشکر طیبه را وقتی متوقف ساختند که میخواست برای ادای نماز عید خانه اش را ترک کند.

پولیس گفت مقامات هدایات شفاهی داده اند که سعید را در منزلش نگه دارند.

بروز شنبه، پاکستان برای اولین بار اذعان نمود که رهبر آن گروۀ تندر اسلامیست بارابطه به حملات دهشت افگنی سال گذشته بر مومبای تحقیق قرار دارد.

هند این ملای تندرو اسلامیست و گروۀ غیر قانونی او را بطرح حملۀ دهشت افگنی ماۀ نومبر سال گذشته بر مومبای متهم کرده که از اثر آن ۱۶۶ نفر کشته شد.

این دومین بار است که مقامات حرکت سعید را مقید میسازند. سعید در ماۀ دسمبر بعد ازان که یک کمیتۀ ملل متحد او را در فهرست مردم متهم به پشتیبانی از القاعده قرار داد، در منزلش نظر بند گردید.

XS
SM
MD
LG