لینک های دسترسی

استفاده از نمونه گیری در بازشماری آرا در افغانستان


یک هیأت تحت رهبری ملل متحد که مسئولیت تحقیقات در مورد ادعا های تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بدوش دارد میگوید آن هیأت اجازه خواهد داد تا نمونه های اوراق رای دهی مورد تفتیش قرار گیرد. این مساعی به هدف تسریع عملیۀ بازشماری در نظر گرفته شده است.

گرانت کیپین رئیس کانادایی کمیسیون سمع شکایات انتخابات روز دوشنبه گفت مامورین از شیوۀ نمونه گیری برای تفتیش آراء از سه هزار محل رای دهی استفاده خواهند کرد. کیپین گفت نمونه گیری یک شیوۀ پذیرفته شده است که یک نماینده گی دقیق آراء را ارائه خواهد کرد.

نتایج مقدمات انتخابات نشان میدهد که حامد کرزی رئیس جمهور برحال کشور ۵۴ فیصد آراء را بدست آورده است.

این رقم بیشتر از ۵۰ فیصد آراء است که برای اجتناب از دور دوم انتخابات لازم است، اما این نتایج الی زمانیکه مورد تأیید قرار نگیرد، رسمی پنداشته نمیشود.

رئیس جمهور کرزی طی مصاحبه ای با سی ان ان بروز دوشنبه گفت اگر کسی نتواند ۵۰ فیصد آراء را بدست آورد، وی از دور دوم انتخابات حمایت میکند. اما وی گفت در صورتیکه این عملیه بر اساس انگیزه های سیاسی صورت گیرد، آنرا قبول نخواهد کرد.

به اساس نتایج مقدماتی، عبدالله عبدالله رقیب عمدۀ آقای کرزی ۲۸ فیصد آرا را بدست آورده است.

XS
SM
MD
LG