لینک های دسترسی

گشایش اولین پوهنتون مختلط زنان و مردان در عربستان


عربستان سعودی اولین پوهنتونی را افتتاح نمود که طبقۀ ذکور و اناث میتوانند مشترکاً درس بخوانند.

پوهنتون ساینس و تکنالوژی عبدالله، بخاطر ترقی مساوات جنسی در آن کشور اسلامی بی همتا میباشد. این پوهنتون تکنالوژی عصری طرح عمدۀ حکومت بخاطر عصری سازی آن کشور شاهی و تناوع اقتصاد منحصر به نفت آن میباشد.

هزاران مهمان بین المللی بخاطر اشتراک در مراسم افتتاحی آن بروز چهارشنبه در ثول، در شمال جده دعوت شده بودند.

بخاطر لابراتوار ها و لوازم عصری آن، که سریع ترین کمپیوتر ها در آن شامل است، این پوهنتون چندین میلیارد دالری، توجه اساتید و محصلین را از سراسر جهان جلب نموده است.

فضای مختلط برای زنان و مردان بعضی محافظه کاران مذهبی را ناراحت ساخته است. در عربستان سعودی، زنان اجازه ندارد به میل خود لباس بپوشند و از مردان علحیده درس میخوانند.

XS
SM
MD
LG