لینک های دسترسی

هند و مسئله کارت هویت


هند یک پروژۀ وسیعی را رویدست گرفته که به اساس آن کارتهای هویت بایو متریک را به یک اعشاریه دو ملیارد نفوسش فراهم کند.

رینو بوس ۴۲ ساله دوسال قبل از قریه اش در ایالت بنگال غربی برای کار بحیث مستخدم در یک خانه به دهلی جدید آمد. او میخواهد مقداری از پس اندازش را بیک بانک بگذارد تا وقتیکه میخواهد به قریه اش برگردد باخود به خانه اش ببرد. اما او نتوانسته یک حساب بانکی برایش باز کند.

بوس میگوید، بانک از او میخواهد تا یک ثبوت هویتش را بیاورد.اما چنین چیزی را ندارد. او نمی تواند آدرسش را بدهد چراکه او در یک منطقۀ فقیر نشین بطور غیرقانونی زندگی میکند.

داعیۀ این خانم برای ملیون ها فرد فقیر بخصوص دربین مهاجرین شهری که هرسال به شهر های بزرگ در جستجوی کار، میایند یک داعیۀ آشاست .هند اسناد ثبوت هویت مثل لایسنس موتر رانی ، پاسپورت، سند تولد و کارت جیره بندی را برای اثبات هویت می پذیرد اما بسیاری افراد فقیر هیچیک از این اسناد را ندارند. حتی اگریک سند هویت داشته هم باشند هیچ کسی در اطراف کشور برسمیت شناخته نمی شوند.

نیشا اگروال رئیس آکس فم هند میگوید، فقدان هویت یک مشکل بزرگ است بخصوص برای مهاجرین شهری . در نتیجه آنها از دهها پروگرام حکومتی محروم میشوند که برای آنها غذای ارزان ، کار و سایر منافع را برای مردمان فقیر فراهم میدارد:

"با آنها بحیث مهاجرین موقتی رفتار میشود و بدون آن ورق کاغد یا نوعی از تشخیص هویت آنها نمی توانند به بسیاری پروژه های کمکی حکومتی که در حال حاضر موجود است دست یابند چنین پروژه های وجوه قابل توجهی دارد که واقعاً در زندگی افرار غریب تغیر قابل ملاحظه بیار میاورد".

حکومت هند یک پروژۀ بزرگ را روی دست گرفته تا به این مشکل رسیدگی کند. حکومت در نظردارد که در چهار سال آینده ، برای شهروندانش کارت های هویت با نمبرخاص فراهم نماید این نمبر مشخص در کارت هویت چاپ خواهد شد که هویت شناسی بایو متریک خواهد داشت . معلومات هرشخص درکمپیوتر حفظ خواهد شد که بزرگترین مرکز معلومات یا دیتا بیس ملی رادر جهان ایجادخواهد کرد.

یکی از بهترین سرمایه داران تکنالوژی معرروف اطلاعات، مسئولیت تولید کارت های هویت خاص هند را بدوش گرفته و این پروژه را تطبیق خواهد کرد. نندن نیلیکانی یکی از بینان گذاران بزرگترین کمپنی های تکنالوژی (هند انفوسیس) این پروژه را یک پروژه بی سابقه خواند:

"در هیچ نقطۀ جهان دیتا بیس یک میلارد نفری وجودندارد که با بایو متریک ساخته شده باشد. و هیچ کاپیی نیز موجود نیست ، پس ما با یک تعداد چالشهای ی بزرگ تکنالوژی مبارزه خواهیم کرد. آنوقت موضوع سنجش مطرح میشود است چگونه بیش از یک ملیارد نفر را سنجش خواهیم کرد.

هدف عمدۀ این پروژه کمک در بهبود انتقال خدمات عامۀ بی کفایت و قطع فساداداریست که حکومت اذغان میدارد به نرسیدن منافعی منجر میگردد که برای افراد بیچاره وغریب فراهم شده است . طور مثال کارتهای تقلبی هو یت بدست کسانی میرسد که اصلاً مستحق کمک نیستند آنها مواد غذای وگندم سبسدی شده را که برای افراد غریب بایدبرسد توسط کارتها گرفته وبعد آنرا به فایده میفروشند.

انتظار میرود که اولین کارت هویت تا ۱۸ ماه دیگر توزیع شود.

نیشا اگر وال رئیس آکسفم هند میگوید این پروژه شاید یک طریق قدرتمند معرفی شفافیت ، کاهش بیروکراسی و رسیدگی به افراد غریب بطور موثر باشد. اما او هشدار میدهد که این پروژه باید طوری تطبیق گردد که هیچ کسی از آن محروم نشود.

"بسیار مهم است که این پروژه بشکل مشمول تطبیق گردد در غیرآن به تاثیر بر عکس شامل نبودن یک قشر بزرگ افراد غریب منجر خواهد شدو و شایدوضع آنها بدتر از آنچه امروز است گردد".

بسیاری افراد غریب مثل رینو بو س مستخدم خانه درمورد تطبیق چنین پروژه آگاهی ندارند. اما وقتی به وی گفته شد او اظهار خوشی کرد.

او میگوید، هروقتی که او میخواست ثبوتی برای هویتش در دهلی بدست بیاورد . برایش گفته میشد که تو بسیار پیر هستی و هیچکاری شده نمیتواند. او امیدوارا ست که داشتن یک نمبر خاص شاید این حالت او را تغیر دهد.

XS
SM
MD
LG