لینک های دسترسی

اوباما: افغانستان به حکومت بااعتبار نیاز دارد


رئیس جمهور براک اوباما میگوید، ثبات در افغانستان وپاکستان برای ایالات متحده و اهداف متحدین در منطقه یک مسالۀ بسیار با اهمیت وحیاتیست واگر انتخابات مورد مناقشۀ ریاست جمهوری یک حکومت قابل اعتبار در کابل نیانجامد این کار بسیار مشکلتر خواهد شد.

متعاقب یک ارزیابی تاریک وغم انگیز توسط قوماندان جدید امریکا در افغانستان و در حالیکه رئیس جمهور امریکا ازیک بررسی سترایتژی افغانستان رهبری مینماید او می گوید اهداف وی تغیر نکرده است .

اوباما به خبرنگاران در جلسۀ سران جی بیست در شهر پتسبرگ گفت که او هنوز میخواهد شبکۀ دهشت افگنی القاعده را از فعالیت انداخته ، مختل ساخته و

از بین ببرد وبه توانای آن شبکه در حمله بمردم در سرتاسر جهان پایان دهد.

در هفته های اخیر بعضی کارشناسان گفته اند که این مامول میتواند بدون اعزام عساکر بیشترطوریکه قوماندان جدید امریکا وناتو در افغانستان جنرال ستنلی مک کرستل میخواهد ،عملی شود. مککرستل تقاضای رسمی اش را روز جمعه به قوماندانان ارشدش تسلیم نمود اما آنرا به اطلاع عامه نرساند.

رئیس جمهور اوباما درمورد نتیجۀ بررسی ستراتیژی و یا تصمیم تدریجی اش روی تعبیۀ عساکر در افغانستان داوری قبلی نکرد، اما گفت که مساعی نظامی ملکی ودپلوماتیک ضروری و ثبات یک مسالۀ کلیدیست.

"ثبات در افغانستان وپاکستان برای این ماموریت حیاتیست و بعد از چندین سال انحراف و در حاشیه قرار دادن افغانستان ما حالا خود را در وضعی مییابیم که تعهدات قوی از جانب ائتلاف آیساف ومتحدین ناتو داریم که همه به انجام این کار متعهد هستند".

کارشناسان مقابله با شورش طلبی میگویند که ائتلاف برای فراهم نمودن امنیت ، تربیۀ قوای نظامی افغان وکمک به حکومت افغانستان در جلب تعداد بیشترمردم به طرفداری حکومت و رو گردانیدن آنها از طالبان ویا سایر گروه های تندرو به عساکر بیشتر ضرورت دارد.

رئیس جمهور اوباما میگوید، سعی متحدین بر مرتبط ساختن توانایی حکومت افغانستان در فراهم آوری امنیت و خدمات بمردم افغانستان مربوط است . او گفت الزامات تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان یک موضُوع قابل نگرانی است و وی در انتظار نتایج نهایی و گزارش هایی از جانب ناظرین افغان وبین المللی میباشد"

آنچه بسیار مهم است اینست در افغانستان در بین مردم آنکشور یک احساس مشروعیت برای حکومت شان باید موجود باشد . اگر این احساس موجود نباشد، ماموریت ما را بسیار مشکلترمیسازد".

رئیس جمهور اوباما ارزیابی جنرال مک کرستل را بدون صادقانه وجلا وصیقل خواند، سند سری آن، روز دوشنبه در روزنامۀ واشنگتن پوست نشر شد.

آن ارزیابی به یک تصویر بسیار غم انگیز پیشروی های طالبان اشاره میکند و میگوید، اگر او منابع بیشتری بدست نیاورد مساعی امریکا و ناتو به احمتال شکست مقابل خواهد شد.

اما رئیس جمهور اوباما میگوید، ارزیابی نظامی فقط یک بخش یک بررسی وسیع ستراتیژیست که وی آنرا رهبری میکند."

درنهایت من بر اساس آنچه موافق با هدف اصلی خواهد بود تصمیم خواهم گرفت هدفی که من در آغاز تعین کرده بودم که آن از کار انداختن، مختل ساختن و از بین بردم شبکۀ القاعده است. ما شاید به نتایج بی عیب وکامل رسیده نتوانیم .

فکر میکنم که هرکسی که به آن نگاه کرده باشد میداند که این کارچقدر مشکل و مغلق است . اما تعهد جدی من اینست که اطمینان حاصل کنم که بهترین جوابات ممکن را در یافت خواهم کرد بخصوص قبل از آنکه من در بارۀ اعزام عساکر بیشتر تصامیمی اتخاد کنم".

رئیس جمهور امریکا گفت او میتواند در ک کند که چرا بعضی امریکایی ها در بارۀ جنگ افغانستان در حالیکه جنگ طولانی در عراق دوام دارد، خسته شده اند .

او گفت از مردم توقع دارد که سوالات مشکلی دربارۀ میسر مساعی در افغانستان بپرسند و این چیزیست که او انجام میدهد.

XS
SM
MD
LG