لینک های دسترسی

در مهتاب آب "کشف گردیده است"


گروهی از دانشمندان امریکایی گزارش میدهند موجودیت آب در مهتاب را کشف نموده اند.

این مطلب را محققین که رهبری آن را داکتر کارلی پایترز از پوهنتون براون بدست دارد در کنفرانس خبری اداره فضایی امریکا (ناسا) اعلان داشتند.

"مهتاب پی هم ما را به تعجب میاندازد. امروز این را اعلان میکنم که ساحه یزرگی مملو از آب در مهتاب کشف شده است."

آله که در ماهواره هندی به نام چندرایان جابجا شده است، و اطلاعات گرفته شده از دو ماهواره دیگر آب های وسیعی را در سطح مهتاب را کشف نموده اند. این آب بیشتر در قطب های مهتاب متمرکز شده اند.

هر چند این خبر در رسانه های مختلفی به عنوان "کشف آب در مهتاب" نشر شده است، ولی جک موستارد، محقق دیگر در پوهنتون براون میگوید، هنوز واضح نیست که آنچه دیده است آیا آب است یا هایدرکسیل. آب از دو اتم هایدروج و یک اتم اکسیجن تشکیل شده و هایدرکسل دارای یک هایدرجن و یک آکسیجن است.

اطلاعات تازه از تجزیه و تحلیل سنگ های گرفته شده مهتاب نه بلکه از تحلیل اشعه که از مهتاب منعکس میگردد گرفته شده است.

چهال سال قبل فضانوردان صد ها کیلو سنگ را از مهتاب آورده و در آن وقت آثاری از آب را در سنگ ها مشاهده نموده بودند.

اگر آنچه دیده شده است در حقیقت آب باشد، برای رفتن به مهتاب دیگر دلیلی باقی نخواهد ماند. دانشمندان با این کشف چگونگی تشکیل مهتاب و سیارگان در خواهند یافت.

ولی اگر در مهتاب حقیقتا آب موجود است، این آب از کجا پیدا شده است؟ آیا فعالیت های طبعی باعث ایجاد آن شده است یا اینکه آب از خارج زریعه شهاب های آسمانی به مهتاب انتقال یافته است؟

پاسخ تا دو هفته دیگر واضح خواهد شد. تا دو هفته دیگر، سفینه به نام ال کراس به سطح مهتاب تصادم داده میشود. برخورد این سفینه به سطح مهتاب گرد و خاک را بلند مینماید. گرد و خاک زریعه آله های مخصوص تحلیل شده و و موجودیت یخ و بخار آب در مهتاب ثبت خواهند گرد.

XS
SM
MD
LG