لینک های دسترسی

امتحان اخذ تابعیت امریکا


هر سال حدود ۷۵۰ هزار نفر تابعیت امریکا را حاصل میکنند. آنها بعد از ۵ سال زندگی در امریکا با اخذ امتحان، قسم یاد کرده و تابیعت امریکا را بدست میآورند.

بعضی این افراد هم نهایت زیرک هستند، مخصوصا در قسمت تاریخ و مسایل قانون و سیاست امریکا. آنها هوشیار تر از کسانی اند که در امریکا تولد شده و همه عمر خود درین کشور سپری کرده اند.

طور مثال، کسانیکه به این کشور تازه هستند و بزودی تابیعت این کشور را حاصل میکنند، سناتوران امریکا و پایتخت و بیرق امریکا را بخوبی میدانند - چیز های که اکثر امریکاییان حتی حدسش هم را زده نمی توانند.

اگر ازیک امریکایی بپرسیم که یگانه شخصی که در امریکا در عین زمان هم ریس جمهور و وزیر عدلیه بود، کی بود؟ شخص بسویت نگاه کرده و پاسخی نخواهد داشت.

اکثر کسانیکه تازه تابعیت امریکا را اخذ میکنند میدانند که در امریکا ۹ محکمه عالی قضایی موجود است، آنها میدانند که اگر ریس جمهور و معاونش بیمرد، جاگزین کی خواهد بود. ولی طور مثال یک دکاندار، ورزشکار، حتی خبرنگار امریکایی احتمالا این معلومات را ندارد.

کسانیکه تابعیت امریکا را اخذ میکنند از همه حقوق که امریکاییان متولد در امریکا دارند، بر خورد دار خواهند بود. آنها حق این را خواهند داشت که رای بدهند، به هر شکلی خواسته باشند عبادت کنند و از آزادی بیان حذ ببرند.

آنها همچنان حق این را هم دارند که معلومات را که برای امتحان گرفتن امتحان تابیعت حفظ کرده بودند، فراموش کنند.

به هر صورت کسی که در عین وقت هم ریس جمهور و هم وزیر عدلیه، ویلیم هاورد تفت در اوایل قرن ۲۰ بود.

XS
SM
MD
LG