لینک های دسترسی

٦٠ در صد دوکتوران امریکا مواجه به خستگی روانی اند


با انتشار سریع ویروس H1N1 یا عامل سببی انفلونزای خوکی در نیم کره شمالی، دوکتوران و سایر کارمندان مراقبت های صحی با حجم بیشتر از حد معمولِ کار مواجه اند. مطالعات نشان میدهد که حتی در عدم جهان گیری انفلونزا، در حدود 60 در صد دوکتوران در ایالات متحده از درجات مختلف خستگی جسمانی و روانی رنج میبرند.

براساس گزارش کارول پیرسن خبرنگار صدای امریکا، اعمال همچو فشار هایی بالای دوکتوران میتواند منجر به اشتباهات طبی گردد، بنابراین پوهنتون هایی که دوکتوران امریکایی را آموزش میدهند در صدد دریافت راه هایی اند تا بدان وسیله از معروض شدن پرسونل طبی به چنین فشار ها جلوگیری نمایند.

همچنانیکه تعداد زیاد اطفال با اعراض مشابه به انفلونزا به سرویس های عاجل شفاخانه ها مراجعه مینمایند، تعداد زیاد شفاخانه های ایالات متحده خیمه هایی را نصب و جابجا نموده اند تا بتوانند در آنجا مریضان مبتلأ به انفلونزا را تشخیص و تداوی نموده و در عین حال آنان را از سایر مریضان در شفاخانه، تجرید نمایند.

در یک شفاخانه در ایالت تنیسی، داکتر ویلیام می تلاش دارد تا مریض خود را هرچه عاجلتر تشخیص نماید.

"ما خوش نداریم تا آن ساحهء بیشتر را اضافه نماییم، ما مصروف استیم، بسیار بسیار مصروف."

حتی در عدم اضافه نمودن یک حادثه مرضی جهان گیر بر کار های موجود، دوکتوران بیش از هروقت دیگر مصروف تر استند.

مایکل شنایدر داکتر مراقبت های صحی اولیه در روچستر نیویارک، آثار یکنواخت و فزایندهء فشار ناشی از کار را طی 30 سال گذشته مشاهده نموده است.

داکتر مایکل شنایدر:"ما با جواب دادن تیلفون ها، تیلفون های مشاورین، پاسخ گفتن به سوالات و موضوعات دیگر در صفحات کمپیوتر، فوق العاده مصروف استیم."

گزارش اخیر که توسط کلینیک مایو تهیه شده است میگوید: در حدود 60 فیصد دوکتوران امریکایی، اغلب اوقات از اعراض کسالت جسمانی و افسرده گی روانی، یا به عباره دیگر خستگی عمومی، رنج میبرند. تحقیقات نشان میدهد زمانیکه دوکتوران بیش از حد کار نموده باشند یا رواناً خسته باشند، احتمال زیاد آن میرود تا مرتکب اشتباهات شوند، حتی خطا هایی که میتواند به قیمت حیات مردم تمام شود.

مطالعهء دیگر به این نکته عطف نموده است که چگونه به دوکتوران کمک شود تا از عهده این فشار ها بدر آیند. هفتاد تن از دوکتوران در ایالت نیویارک کورس مهارت های تسکین دادن اعصاب و ارتباط گرفتن یا مکاتبه نمودن را در پوهنتون روچستر فراگرفتند.

داکتر مایکل کراسنِر رهنمای این مطالعه علمی، یک سال بعد از تدویر این کورس، تغیرات مطلق را در دوکتورانی مشاهده کرد که به یادگیری مهارت های آرامش دادن اعصاب پرداخته بودند.

داکتر مایکل کراسنِر از پوهنتون روچستر:

"کنترول حالاتی چون خستگی عمومی، درک احساسات مریضان از سوی دوکتوران، تمایل روانی دوکتوران در خصوص مریضان، تشوشات رفتاری و یک تعداد دیگر خصلت های فردی به طور قابل وصف انکشاف نموده است".

داکتر کراسنِر نظر دارد، دوکتورانی که مهارت های بهتر ارتباطات داشته و آموخته اند که در صورت توان چگونه استراحت نمایند، میتوانند از اعراض خستگی روانی چون نداشتن تمایل به انجام کار یا مشکلاتی مانند هم احساس بودن با مریضان، جلوگیری کنند.

داکتر شنایدر میگوید این کورس وی را کمک نموده است.

داکتر شنایدر:" ما از بسیاری مهارت هایی دور شده ایم که همه آنرا آموخته بودیم، یا عقیده داشتیم که آنرا در فاکولته طب خوانده بودیم- در خصوص برقرار ساختن ارتباطات که یک کورس پیشرفته دارد، در قسمت تقویت و تدریس مجدد مهارت هایی که ما شاید آنرا فراموش کرده ایم، نهایت ارزنده میباشد."

این تحقیق اهمیت دریافت چگونگی حالت صحی بدنی و دماغی خود دوکتوران را برجسته میسازد، که هم برای خودشان و هم برای مریضان شان خوب است.

گفتنسیت که این مطالعه در ژورنال انجمن طبی امریکا به نشر سپرده شده است.

XS
SM
MD
LG