لینک های دسترسی

نگرانی ملل متحد در مورد مسترد شدن درخوست مهاجرین برای پناهندگی


انتونیو گوتیرس، کمشنر عالی ملل متحد برای پناهنده گان، از کشور های جهان تقاضا می نماید تا سرحدات خود را بروی کسانی که خواستار پناهندگی هستند، باز نمایند. وی می گوید تعداد کشور های پناه دهنده برای کسانی که از خشونت و شکنجه فرار مینمایند، کمتر شده می رود. و این باعث آن می گردد تا مردم برای رسیدن به جاهای مصؤن، به خطر های جدی مواجه شوند. کمشنر عالی ملل متحد در بیانیهٌ افتتاحیهٌ خود در شستمین کنفرانس سالانهٌ کمشنری عالی ملل متحد برای پناهنده گان ، به بعضی از مشکلات عمده این نهاد اشاره نمود.

تلویزیون ها فقط یک عدهٌ محدود ۴۲ ملیون نفری را نشان می دهد که بخاطر خشونت ها و شکنجه و عذاب بی جا شده اند. این عکس ها بیانگر تاثر عمیق پناهنده گان است که در جستجوی پناهنده گی و سرپناه می باشند. این عکس ها کسانی را نشان می دهد که مؤسسه پناهندگی ملل متحد آنان را مردمان واقعی با ضروریات جدی می خوانند، از دسترسی به آب پاک گرفته تا محافظت.

"من با کم شدن مراجع پناه دهند ، شدیداً نگران هستم، مخصوصاً ولی نه مشخصاً در کشور های رو به انکشاف. و اگر من درست بیاد داشته باشم، در مواقع مشکلات اقتصادی، دو مرجع به سادگی مورد ملامتی قرار می گیرد، حکومت و خارجیان.

انتونیو گوتیرس، می گوید وی در مورد گرایش جهانی در قسمت قیودات بیشتر و حقوق کمتر برای کسانی که خواستار پناهندگی میباشند، نگران است. وی بعضی از کشور های پیشرفته را بخاطر محدود ساختن قبولی پناهنده گانی که جداً به پناهندگی نیاز دارند، متهم به تخطی از قوانین بین المللی و منطقوی می نماید".

"راندن پناهنده گان دوباره به جا های که امنیت موجود نیست، و یا به کشور هایکه در حال حاضر میزبان تعداد کثیر از پناهنده گان جهان میباشند، کار معقول و قابل قبول نیست".

کمشنر عالی ، هوشدار می دهد که مشکلات جهانی بیشتر پیچیده تر شده می رود و خطوتی که به سادگی بتوان افراد ملکی و نظامی را از هم جدا ساخت بصورت روز افزون کمرنگ شده می رود.

"محافظین صلح در جاه های موجود است که صلحی برای حفاظت وجود ندارد، و این جزٌ از مشکلات است. در حالیکه قوای نظامی بیشتر و بیشتر خدمات بشری را به عهده می گیرند تا بتوانند قلوب مردم را بدست آورند. و دستپاچگی و نگرانی ناشی از این امر منجر به بد بینی و اعمال وحشیانهٌ یک عده از جنگجویان می گردد که کارگران امدادی را هدف قرار می دهند".

نڤی پیلی، مقام ارشد دفتر حقوق بشر ملل متحد ، تبعیضات گوناگون را منع اصلی بی جا شدن های اجباری خواند. وی گفت هیچ جامعهٌ از این مصیبت در امان نیست. وی از زجر و شکنجهٌ که قربانیان متحمل می شوند، و از بی عالتی و طاقت فرسائی سخن گفت، وی بخصوص نگرانی اش را در مورد زنان و دختران ابراز داشت.

"رواج های سنتی اذیت کننده، بشمول ختنهُ دختران در سنین خوردی، رواج های تبعیضی مثل ازدواج های اجباری، و حملات خشونت آمیز، دلایلی است که زنان را مجبود به فرار ، و مواجه شدن به شرایط ناگوار و غیر قابل تحمل می سازد".

پیلی ،کشور های جهان را ترغیب مینماید تا بر قوانین و رسم و رواج های که به اساس آن به زنان و دختران بحیث شهروندان در سطح پایان نگاه میشود، و برخورد صورت می گیرد، غور مجدد نمایند، در آنها اصلاحات بیاورند، و به زنان و دختران منحیث شهروندان مساوی با مردان نگریسته شود.

XS
SM
MD
LG