لینک های دسترسی

مسایل زنان در هستۀ مبارزۀ جهانی علیه فقر


مسایل مربوط به زنان در هستۀ مرکزی مبارزۀ جهانی برای ختم فقر در جهان قراردارد. هفتۀ قبل گوردن براون وصدراعظم برتانیه و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده درمورد فراهم نمودن کمک بزرگتر برای زنان درغریبترین مناطق جهان صحبت کردند. همچان هفتۀ گذشته ملل متحد یک ادارۀ عالی جدید را برای رسیدگی به داعیۀ اقتصادی و اجتماعی زنان ایجاد کرد.

هفتۀ گذشته گوردن براون صدراعظم برتانیه در ملل متحد یک پلان خدمات صحی را اعلان نمود که برای ده ملیون نفر درغریب ترین کشور های جهان دسترسی به خدمات مجانی صحی میدهد.این پروگرام که به زنان واطفال متمرکز خواهد بود، در حالی رویدست گرفته میشود که گروه های خیریه هشدار میدهند که در کشور های روبه انکشاف نیم ملیون زن یا در جریان وضع حمل و یا حاملگی، بدون دلیل میمیرند.

همچنان این هفته در بخشی ازیک ابتکار۲۴ ملیون دالری جهانی کلنتن برای توانمندی بیشتر اقتصادی به زنان در کشور های روبه انکشاف داده شود، براه اندانخته شد.

این ابتکار فقط یک هفته بعد از آنکه ملل متحد چهار ادارۀ آن موسسه را که به مسایل زنان رسیدگی میگرد . مدغم ساخته و یک ادارۀ جدید بزرگتر بنام «صندوق انکشافی مل متحد برای زنان » را ایجاد کرد، نام مخفف این ادارۀ جدید UNIFEM است.

تا بحال ملل متحد اداراتی داشت که روی مسایل خاص و گروه های خاص کار میکرد. بشمول ، اطفال، محیط زیست ، پناهندگان و تعلیم وتربیه . اما این گروه ها که هدف آن زنان بود پراگنده بوده وبسیاری فعالین از فقدان کارلازم ومشخص آن شکایت داشتند.

ودنی بروان آمر ارشد در موسسۀ عفو بین المللی مستقر در لندن میگوید،قدرتهای جدید به ادارۀ یونیفیم توانایی تازه خواهد بخشید.

بروان: ما یک محل مرکزی در ملل متحد داریم وامیدواریم ازنوعی قدرت سیاسی و مالی برخوردارباشد که تاثیر واقعی برزندگی زنان در تمام کشور هایی که ملل متحد کار میکند بیاندزاد.

او میگوید، گروه های زنان کارهای زیادی روی دست دارند. تا کنون اهدافی که در ملل متحد در برنامۀ انکشافی ملیونیم ملل متحد تعین شده بودبخاطری بهدف نرسیده که هیچ کسی روی مسایل وسیع تمرکز نکرده بود.

بروان: آنها مسایل مشخصی را انتخاب میکنند که بعوض مشاهدۀ مسایل زیر بنایی حقوق و توانمندی که یک هدف دراز مدت تر است که نهایت به رسیدگی موفقانه به عوارض موضُوعست ، موضُوعات همدرانه را انتخاب میکنند. خانم بروان میگوید، طورمثال یکی از اهداف ملل متحد اینست که تا قبل از سال ۲۰۱۵ سطح وفیات ناشی از حاملگی را تا ۷۵ فیصد کاهش دهد.، هدفی که هنوز راه درازی برای پیمون دارد، اما موضوُع مهم اینست که دیده شود که قبل از همه چیز،چرا به خدمات عاجل ضرورت است .

XS
SM
MD
LG