لینک های دسترسی

مک کرستال: موفقیت در افغانستان اطمینانی نیست


جنرال مک کرستال قوماندان عالی رتبۀ ناتو در افغانستان میگوید اوضاع درانجاجدی است واز مؤفقیت اطمینانی نیست. وی میگوید آخر الامر مردم افغانستان تصمیم خواهند گرفت که بازنده و برنده کیست.

جنرال ستانلی مک کرستال میگویدراه حل سادۀ در افغانستان وجود ندارد: « این یک مسیرپیچیدۀ است هم این سر زمین و هم مردم آن ، جامعه قبیلوی است با فرهنگ کاملاًمتفاوت از آنچه ما از آن آگاهی داریم و از یک نقطه تا نقطۀ دیگر فرق میکند لذا نمی توان فرض کرد که آنچه در یک محل درست استدر جای دیگری نیز درست خواهد بود.»

جنرال مک کرستال میگوید این که چه کسی حالا برنده است مربوط به ایناست که از چه کسی پرسیده میشود وی میگویداین یک بازی نیستولی بیشتر به مناظرۀ سیاسی می ماندکه دران هر دو طرف ادعای پیروزی میکنند

«ما درجه بندی نمی کنیم و نه هم ناتو و یا ایساف و نه هم حکومتهای ماو حتی مطبوعات ما. برداشت در همۀ این نهاد ها بی تاثیر نیستو بر اوضاع تاثیر خواهد داشتاما در پایان تفکر و تصور و برداشت مردم افغانستان تصمیم خواهد گرفت»

مک کرستال میگوید قوا باید بربرنده شدن اعتماد مردم تمرکز داشته باشد. وی میگوید بهبود ها و پیشرفتهایدر ساحاتی چون معارف و ساختار های زیر بنائی حاصل شده است ولی در سایر ساحات اوضاع وخیمتر شده میرود.

« یک تعداد زیاددهاتیان در ترس و هراسبسر میبرند و ما مامورینی داریم که یا نمی توانند و یا نمی خواهند به مردم شان مؤثرانه خدمت کنندو خشونت افزایش یافته است و نه تنها به این دلیل افزایش یافته که قوای بیشتر ائتلاف درانجاست بلکه به این دلیل که شورشها بیشترشده است »

آقای مک کرستال میگویدقوای اولازم است تغیری فاحشی در روششان برای متوقف ساختن شورشها در پیش گیرند

« ما بایدابتکاربر گشتاندن تصور فزونی شورش ها را بدست گیریم. ما باید رشد سریع قوای اردوی ملی و پولیس راجستجو کنیم و ما باید مؤثریت آنها و از خود را از طریق شراکت نزدیکتر بهبود بخشیم. و این بدان معنی است کهما باید مشترکاً پلان گزاری نمائیم،با هم زندگی کنیم ، با هم عملیات نمائیم و از استحکامات و نیروی یکدیگر در پیشروی استفاده کنیم.»

آقای کرستال میگوید بعد از هشت سال مردم افغانستان خسته شده اند و لازم است قوا نتایج را زودتر نشان دهد.

« لازم است که مامیلان فعلی را بر گردانیم وقت مهم است. انتظار طولانی نتیجۀ مطلوب نمیدهد این کوشش برای همیش برنده بوده نمیتواند پشتیبانی عامه برای ابد دوام نخواهد کرد اما طعنۀ ظالمانه برای پیروزی این خواهد بود که مابه حوصله مندی، انضباط، اراده و زمان نیازداریم »

گزراش داده شده که مک کرستال هزاران سر باز دیگر رابرای کمک جهت با ثبات ساختن و مصؤن ساختن افغانستان و بالاخره کشوری که بتواند به پای خو به ایستد تقاضا کرده است و این تعریف اوست برای پیروزی درانجا.

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحد ههمراه با رهبران ناتوظاهراًاین تقاضا را تحت غور دارند.ارادۀ اروپا با این اظهارات اخیرصدراعظم ایتالیه که عساکرش را بزودی ممکنه بیرون خواهد کشید ضعیف گردیده است.مک کرستال میگوید این چیزی است که همه میخواهند ولی نه قبل از آنکه افغانستان با ثبات شود.

XS
SM
MD
LG