لینک های دسترسی

گیر ماندن حد اقل ۳۰۰۰ نفر در زلزلۀ اندونیزیا


مقامات میگویند حد اقل ۳۰۰۰ نفر شاید هنوز در بین مخروبه های ناشی از زلزلۀ شدید که شهر بندری پدنگ را تخریب کرد، گیر مانده باشند.

ملل متحد میگوید تعداد تلفات ناشی از زلزلۀ زیر بحر که شدت آن بمقیاس رکتر ۷٫۶ بود و بروز چهارشنبه در خارج سواحل جزیرۀ سوماترای اندونیزیا بوقوع پیوست، حد اقل ۱۱۰۰ نفر است.

عملۀ نجات بروز شنبه کوشش میکردند تا به مصیبت رسیدگان در داخل و اطراف پدانگ، شهر ۹۰۰ هزار نفری ای که عمارات بزرگ، بشمول شفاخانه ها، هوتل ها، مساجد و کلیساها تخریب گردید، برسند.

در یک کوشش برای نجات، عساکر، افراد پولیس و رضاکاران سعی نمودند بمردمی برسند که در هوتل بزرگ امبجنگ مدفون هستند.

مقامات میگویند یکی از کسانی که در داخل هوتل مدفون بود پیام کتبی ای مخابره نموده گفت که یک عدۀ مردم در زیر مخروبه ها هنوز زنده هستند.

در مناطق دهاتی اطراف پدانگ، بعضی از دهات بکلی در زیر گل و لای ناشی از لغزش زمین نابود گردیده است.

لغزش زمین را زلزله سبب گردیده بود. مقامات میگویند حد اقل ۶۰۰ نفر بخاطر لغزش زمین مفقودالاثر میباشند.

XS
SM
MD
LG