لینک های دسترسی

تعهد مجدد جهت تحریک اقتصاد


وزرای مالیۀ گروۀ هفت کشور بزرگ صنعتی جهان بروز شنبه تعهد کردند که پروگرام های مصارف حکومت را تا وقتی که بهبود اقتصاد تضمین شود، ادامه بدهند.

این وزرا طی جلسه ای گفتند بهبود اقتصاد هنوز هم شکننده است و هشدار دادند که تعداد بیکاران خیلی زیاد است و در مورد تبادلۀ بی ثبات اسعار اظهار نگرانی نمودند.

قبل از جلسات، بعضی از مقامات گفتند که ضعف دالر که از دیر مدتی ذخیرۀ عمدۀ اسعار خارجی جهان بوده است، شاید بر احیای اقتصاد جهان صدمه بزند.

گروۀ هفت کشور که شامل ایالات متحده، برتانیه، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیه و جاپان است در بیانیۀ نهائی خود گفت تحرکات بی نظم کننده در ارزش اسعار شاید بر ثبات مالی صدمه وارد کند.

دالر برای انواع خرید و فروش و قیمت گزاری اجناسی چون نفت مورد استفاده قرار میگیرد ولی قرضۀ روزافزون ایالات متحده باعث شده که ارزش دالر بمقابل سایر اسعار کاهش یابد.

XS
SM
MD
LG