لینک های دسترسی

'جواب سوالها دربارۀ پروگرام زروی ایران آسان نیست'


رئیس سابق ادارۀ بین المللئ انرژئ اتمی میگوید ، اجازۀ ایران به مفتشین آن اداره غرض بازدید از تاسیسات غنی سازئ یورانیوم یک قدم مثبت خواهد بود. اما او میگوید ، سوالها در بارۀ پروگرام ذروئ ایران ، به آسانی جواب گفته نخواهد شد.

هانس بلِکس ، رئیس پیشین ادارۀ بین المللئ انرژئ اتمئ ملل متحد میگوید، پروگرام ذروئ ایران مشکوک است.

وی ضمن ِ مصاحبۀ با یک رادیوی برتانیه گفت که ، غنی سازئ یورانیوم توسط خودایران، قابل درک نمی باشد ،او میگوید:

"همۀ شکل و ترتیب پروگرام ذروئ ایران ، سوال برانگیز بوده است. آنها دو کورۀ ذروی دارند ، و ترجیح میدهند که ، خود به غنی سازئ یورانیوم بپردازند که ، بسیارهم گران تمام می شود. یک کشوری چون سویدن ، کشور خود من ، که ده کورۀ ذروی دارد ، ما ارزانتر یافتیم تا یورانیوم غنی شدۀ مورد ضرورت کوره های خود مانرا ، از خارج وارد نمائیم . و کشور کوریای جنوبی که صاحب ۲۰ کورۀ ذروی میباشد ، مواد سوخت مورد احتیاج کوره های ذروئ شانرا ، وارد می کنند".

بلیکس میگوید ، برای ایران سهل نخواهد بود که ، بدان سوالها جواب بگوید.

"بفکر من ، سوء ظن ها وجود خواهد داشت ، من فکر نمی کنم از جانب دیگر آنها در عین مرحله به اسلحه ویا لا اقل به ساختن آن نزدیک شوند.

بلِکس میگوید ، تفتیش الزاماً بهترین طریقۀ پیشرفت در زمینه نمی باشد ،عین شکل کانترفیوژ می تواند در راه غنی سازئ درجۀ یورانیم برای آنچه جهت مادۀ سوخت برای کورۀ ذروی ضرورت است ، بکار رود".

"در بعضی حالات ، هر راهیکه آنها را از تعاقب و پی گیرئ غنی سازئ یورانیوم بدور نگهدارد ، مهم خواهد بود".

آیا چیزیکه آنها ترجیح بدهند وجود خواهد داشت ، و شما در برابر آن با مشوق ها و چیز های غیر تشویق کننده و تنبیهی ، حاضر باشید.

هاتیم سیف الناصر ، سفیر مصر در لندن میگوید ، جایزه و بخشش تا کنون موثر بوده است . او میگوید :

"سازمان بین المللئ انرژی اتمی در این راه ، یک وسیلۀ مهم میباشد ، اما مشاهده کردیم که ، مداخلۀ ایالات متحده و مذاکرات دو جانبه که باعث تغیر فضای همه مذاکرات گردید ، صورت گرفت ، پس ما فکر میکنیم که ذیدخل شدن ایالات متحده در مذاکرات مستقیم با ایران یکعلامت خوب ومثبت استآخرین چیزیکه اکنون شرق میانه بدان احتیاج دارد ، یک تقابل تازه میباشد".

ویل الاسد آمر بخش روابط چند جانبه در جامۀ عرب میگوید : ایران روی یک خط حساس حرکت می کند که راه حل آن از طریق دیپلوماسی است.

"ایران میخواهد بدون کدام شرط ، و صرف نظر از امتیازاتش ، بصورت مستقیم ، به جامعۀ جهانی باز گردد ، زیرا منحیث یک کشور/ دارای حقوق است و ما نمی توانیم بگوئیم که ، از آن حقوق خود منصرف شود".

مادۀ چهارم ، معاهدۀ منع انتشار ذروی ، حق تحقیق و تفحص ِ صلح آمیز ذروی را تضمین می کند.

این چیزی است که ایران مدعی است آنرا انجام میدهد ، و تا هنوز سعی می کند جهان را متقاعد سازد که : هر آنچه را اجام میدهد ، برای مقاصد صلح آمیز است.

XS
SM
MD
LG