لینک های دسترسی

دستگیری مظنون ارشد کشتار دسته جمعی در روندا


یکی از مهمترین مظنونین نسل کشی 1994نسل کشی روندا دستگیر شده و به محکمۀ جرایم جنگی ملل متحد تسلیم داده شده است.

پولیس یوگاندا میگوید ایدلفونز نزیمانا، روز دوشنبه در نزدیک کمپالا، پایتخت یوگاندا دستگیر گردید.

او روز سه شنبه توسط یک طیارۀ کرایی به تانزانیا پرواز داده شد که در آنجا مرکز محکمۀ جنایات جنگی روانداقرارداد.

روز سه شنبه این محکمه گفت که نزیمانا حالا در زندان ملل متحد بسر مبیرد.

مدعی العمومان نزیمانا را، که سابق تورن اردو و آمر استخبارات بود، به کمک در سازمان دهی نسل کشی در ولایت بوتاری روندا متهم کرده اند.

در اعلام نامۀ جرم او آمده است که عساکر تحت قوماندۀ او در قتل نژاد اعتدالیون توتسی و هوتو دست داشته اند. اعلام نامه همچنان افزوده است که اوهمچنان واحد های خاصی را بخاطر قتل ملکۀ نمادی روندا و روشنفکران توتسی ترتیب کرده بود.

او به الزامات نسل کشی و جنایات علیۀ بشریت مواجه است .

XS
SM
MD
LG