لینک های دسترسی

انفجار مرگبار بم موتری در کابل


مامورین افغانی میگویند انفجار یک بم انتحاری که در موتر تعبیه شده بود مرکز شهر کابل را بروز پنجشنبه تکان داد، که طی آن حد اقل 17 نفر کشته شده و بیش از هشتاد تن دیگر زخمی گردیدند.

وزارت داخلۀ افغانستان بروز پنجشنبه گفت این انفجار بم که بر روی یک جاده ای بین مقر وزارت داخله و سفارت هند بوقوع پیوست، اساساً باعث هلاکت یک افسر پولیس و یازده فرد ملکی گردید. مامورین وزارت داخله بعد تر تأیید نمودند که حد اقل یک تن دیگر از زخمیان از اثر جراحتی که در جریان این حمله برداشته بود نیز وفات نمود.

شاهدان عینی میگویند این انفجار کلکین های دکان ها را درهم شکسته و پارچه های مخروبه در سرک پراگنده شده و دود سیاهی ساحه را فراگرفت.

تندروان طالب در مورد این حمله ادعای مسئولیت نموده اند.

نیروپاما راو سکرتر وزارت خارجۀ هند میگوید ظاهراً سفارت آنکشور را هدف قرار داده بود زیراکه بمگزار موتر خود را بسوی دیوار خارجی سفارت هند رانده است. وی گفت پارچه های انفجار ه عسکر شبه نظامی هندی را که از سفارت محافظت میکنند زخمی ساخته از کسی از کارمندان سفارت کشته نشده است.

در یک حملۀ مشابه انتحاری توسط طالبان که سال گذشته در نزدیکی سفارت هند در کابل براه انداخته شد، ۶۰ نفر هلاک گردیدند. این مهلک ترین حمله در پایتخت کشور طی هشت سال جنگ علیه شورشیان در کشور بود.

XS
SM
MD
LG